Found: 29  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdobe indesign CS 2 / เขียนโดย อดิศักดิ์ คงสัตย์. [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บาย เนเจอร์ พับลิชชิ่ง, 2548.
เลขเรียกZ 253.532 .A34 อ14อ 2548,006.68 อ14อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdobe InDesign CS4 professional ฉบับ tips \& techniques / อดิศักดิ์ คงสัตย์ ; บรรณาธิการ ธารี บางแก...
ชื่อผู้แต่งอดิศักดิ์ คงสัตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์ อินฟอเมชั่น เทคโนโลยี่, 2553.
เลขเรียกZ253.532.A34 อ129ฉ,006.68 อ37อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdobe shortcut for professional / สินีนุช จันทศรี.
ชื่อผู้แต่งสินีนุช จันทศรี.
พิมพลักษณ์นนทบุรี :ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์, 2552.
เลขเรียกT385 ส6อ 2552,006.68 ส724อ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องInsight Photoshop CS4 / ผู้เขียน ดวงพร เกี๋ยงคำ.
ชื่อผู้แต่งดวงพร เกี๋ยงคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2552.
เลขเรียกT385 .ด422 2552,006.68684 ด17อ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMagazine Design with Adobe InDesign CC : สร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์แบบมืออาชีพ / สมเกียรติ โสแก้ว.
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ โสแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เน็ตดีไซน์ พับลิชชิ่ง, 2557.
เลขเรียกT385 ส43,006.68 ส1661ม 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMagazine design with Adobe InDesign CS5 : สร้างงานสื่อสิ่งพิมพ์ฉบับมืออาชีพ / โดย จุฑามาศ มโนสิทธิ...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ มโนสิทธิกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เน็ตดีไซน์ พับลิชชิ่ง, 2554.
เลขเรียกZ253.532.A34 จ628,006.68 จ73ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยพะเยา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTips Adobe InDesign จัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ / เกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล.
ชื่อผู้แต่งเกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียกZ253.532.A34 ก853ท,006.68 ก84ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์สร้างงานพิมพ์อย่างโปร PageMaker 7 \& InDesign CS / พิพัฒน์ สุทธิชัยพฤกษ์, ภัครวิชญ์ การัณย์ภ...
ชื่อผู้แต่งพิพัฒน์ สุทธิชัยพฤกษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินทริโอ, 2548.
เลขเรียกZ253.532.P33 .พ64 2548,006.68 พ36ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือ Adobe InDesign CS4 classroom in book ฉบับสมบูรณ์ / Adobe Creative Team.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิวเจอร์ เกมเมอร์, 2552.
เลขเรียกZ253.532.A34 ค695,006.68 น36ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้งาน Indesign CS3 / พูนศักดิ์ ธนพันธ์พานิช.
ชื่อผู้แต่งพูนศักดิ์ ธนพันธ์พานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส.พี.ซี. บุ๊คส์, 2551.
เลขเรียกT385 .พ74 2551,006.68 พ415ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้โปรแกรม Adobe InDesign CS4 PageMaker 7 / เอกเทพ ภักดีศิริมงคล และภัครวิชญ์ การัณย์ภาสกร.
ชื่อผู้แต่งเอกเทพ ภักดีศิริมงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินทริโอ, [2552].
เลขเรียกZ253.532.A34 อ875
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้โปรแกรม Adobe Indesign CS4 plus PageMaker 7 / เอกเทพ ภักดีศิริมงคล, ภัครวิชญ์ การัณย์ภา...
ชื่อผู้แต่งเอกเทพ ภักดีศิริมงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินทริโอ, 2552.
เลขเรียกZ253.532.A34 อ75 2552,006.69 อ51ค 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา