Found: 25,629  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การเดินทางของจิต" = Journey of the spirit / โดย ยุพา ชั่งกุล.
ชื่อผู้แต่งยุพา ชั่งกุล, 2512-
พิมพลักษณ์2535.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ขึ้นเตียง" แบบ ทอม วัตสัน = Getting up and down / ทอม วัตสัน เขียน ; พิษณุ นิลกลัด เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งวัตสัน, ทอม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สปอร์ต ไฮไลท์ จำกัด, 2535.
เลขเรียก796.352 ว417ข
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ขึ้นเตียง" แบบทอม วัตสัน = Getting up and down / ทอม วัตสัน, เขียน ; พษณุ นิลกลัด, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งวัตสัน, ทอม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สปอร์ต ไฮไลท์ 2535.
เลขเรียก796.352 ว 357ข 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ชีวิตในชนบทไทย" = Life style in Thai country / โดย ทินกร กาษรสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งทินกร กาษรสุวรรณ.
พิมพลักษณ์2535.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ทำไม" ในภาษา / บรรจบ พันธุเมธา
ชื่อผู้แต่งบรรจบ พันธุเมธา คุณ 2463-2535.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2527.
เลขเรียกPL4158 ป177ท 2527,495.918 บ17ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บูรพาทิตย์" / คณะผู้จัดทำ, พลตรีหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์นครนายก : กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 2535.
เลขเรียกDS588.ต4 น64,959.3 บ747
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ 2535" แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยทั้งระบบ.
ชื่อผู้แต่งสุกิจ รักษาศรี.
พิมพลักษณ์2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พระแม่มิ่งเมือง" นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในงานมหกรรมวัฒนธ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2535
เลขเรียก923.1593 ส731พ ออ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"มนันยา" พา T..UVWXYZ
ชื่อผู้แต่งมนันยา (นามแฝง)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.วาทิน พับลิเคชั่น, 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ม็อบมือถือ" : ชนชั้นกลางและนักธุรกิจกับพัฒนาการประชาธิปไตย / เอนก เหล่าธรรมทัศน์.
ชื่อผู้แต่งเอนก เหล่าธรรมทัศน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2536.
เลขเรียกDS586.2 .อ73,321.4 อ893บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"หนึ่งรอบนักกษัตร" มหาวิทยาลัยมหิดล พุทธศักราช 2522 ถึง 2534 / กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ; ลินดา ว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2535.
เลขเรียกLG395.T5.M3 ม251 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา" ตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ., 2532?].
เลขเรียก351.1 ห321 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เลือกตั้ง 22 มีนาคม 2535" / กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กระทรวง, 2535.
เลขเรียก324.9593 ล934
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(1) พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (2) พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 253-]
เลขเรียกK พ371สส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา