Found: 17  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBuilding Tablet PC applications / Rob Jarrett, Philip Su.
ชื่อผู้แต่งJarrett, Rob.
เลขเรียกQA76.89 J37 2002
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แท็บเล็ตของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กา...
ชื่อผู้แต่งมนันยา โพธิราชา.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนบน Tablet PC / ภาสกร เรืองรอง
ชื่อผู้แต่งภาสกร เรืองรอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พรทิชา, 2556.
เลขเรียกLB1208.5 ภ493,371.33 ภ493ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการรู้จำลายมือออนไลน์สำหรับตัวอักษรภาษาไทยบนแท็บเล็ตพีซี / วรารัตน์ เอื้ออำนวยชัย = Dev...
ชื่อผู้แต่งวรารัตน์ เอื้ออำนวยชัย
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บนคอมพิวเตอร์แบบพกพา เรื่อง การจัดแสงถ่ายภาพในสตูดิโอ สำหรับนิสิตระดับ...
ชื่อผู้แต่งชนิตร์นันทน์ พ่วงวัน
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกZ1033.E43 ช153ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาอีบุ๊คบนคอมพิวเตอร์แบบพกพา e-Book บน Tablet PC / ภาสกร เรืองรอง
ชื่อผู้แต่งภาสกร เรืองรอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พรทิชา, 2557.
เลขเรียกZ1033.E43 ภ493,005.36 ภ493ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการสนทนาในภาษากระเหรี่ยงสำหรับแท็บเล็ต พีซี สำหรับบุคลทั่วไปในอำเภอสวนผึ้ง ...
ชื่อผู้แต่งสถาพร จะนุ
พิมพลักษณ์ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2558
เลขเรียกRes 005.268 ส182ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความพร้อมการนำนโยบายไปปฏิบัติ กรณี นโยบายแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทยมาปฏิบัติในเขตพื้นที่กา...
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ อ่ำอยู่
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกLA1221 ส876ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพร้อมในการใช้อุปกรณ์แท็บเล็ต พีซี ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ...
ชื่อผู้แต่งพรรฑนา ชัยชนะศิลป์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกว/ภน 372 พ177ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอนโดยใช้สไลด์นำทางและแท็บเล็ตพีซี/ ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ และอังคีร์ ศรีภค...
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการใช้แท็บเล็ตในชั้นเรียนที่มีต่อพฤติกรรมของครูและนักเรียน : การวิจัยแบบผสมวิธี / สรวีย์ ศิริ...
ชื่อผู้แต่งสรวีย์ ศิริพิลา
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและทักษะการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้แท...
ชื่อผู้แต่งปริยาพร ปันมงคล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว 372.6 ป173ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบวิเคราะห์การจำแนกความคิดเห็นสำหรับการเลือกซื้อแท็บเล็ตพีซี โดยใช้เทคนิคซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีนและ...
ชื่อผู้แต่งยาใจ ศิวดำรงพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา