Found: 2,456  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารโครงการ (Project administration) : แนวคิดและกระบวนการ / ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์.
ชื่อผู้แต่งไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ 2502-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]
เลขเรียกHD69.ค9 ต944 2562,658.404 ต297ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารโครงการ : แนวคิดและแนวทางในการสร้างความสำเร็จ = Critical success factors in effective proje...
ชื่อผู้แต่งปกรณ์ ปรียากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2557.
เลขเรียกHD 69 .P75 ป11 2557,658.404 ป117ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารโครงการ : แนวคิดและแนวทางในการสร้างความสำเร็จ / ปกรณ์ ปรียากร.
ชื่อผู้แต่งปกรณ์ ปรียากร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2550.
เลขเรียกHD69.P75 ป24 2550,658.404 ป11ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ด(ไม่)ลับสุดยอดผู้บริหารโครงการ Gary R. Heerkens [Text].
ชื่อผู้แต่งHeerkens, Gary R.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ แมคกรอ - ฮิล 2550.
เลขเรียก658.404 อ916
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารโครงการ : แนวทางปฏิบัติจริง / วิสูตร จิระดำเกิง
ชื่อผู้แต่งวิสูตร จิระดำเกิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วรรณกวี, 2555.
เลขเรียกHD69.P75 ว796 2555,658.404 ว75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดโครงการ / คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548.
เลขเรียกHD30.28 ค695 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสูตรสำเร็จจอมโปรเจ็ค : เคล็ดลับการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ = The Project manager'''' s book of ch...
ชื่อผู้แต่งริชาร์ด, นิวตัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2554.
เลขเรียกHD69.P75 ร62,658.404 น37ส 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารโครงการสำหรับผู้บริหาร = Project management for executives / วิสูตร จิระดำเกิง.
ชื่อผู้แต่งวิสูตร จิระดำเกิง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วรรณกวี, 2548.
เลขเรียกHD69.P75 ว65ก 2548,658.404 ว38ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารโครงการแนวทางปฏิบัติจริง / วิสูตร จิระดำเกิง
ชื่อผู้แต่งวิสูตร จิระดำเกิง
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : วรรณกวี, 2547.
เลขเรียกHD69.P75 ว796 2547,658.404 ว796ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ = Information technology project management / สาขาวิชาวิทยาศา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2557
เลขเรียก658.404 ส481ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนนโยบายโครงการและการบริหารโครงการ = Policy, project and project management / สาขาวิชารัฐศา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529.
เลขเรียกHD69.P75 ส747ก ล.1-4 2529,658.4 ม747ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรหัสการบริหารโครงการ / ประสงค์ ธาราไทย.
ชื่อผู้แต่งประสงค์ ธาราไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส, 2552.
เลขเรียกHD69.P75 ป1714 2552,658.404 ป17ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชน...
พิมพลักษณ์ชัยภูมิ : มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, 2554
เลขเรียกสร 658.404 ส356
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการเขียนแผนและโครงการในรูป Logical framewoerk / วีระพล สุวรรณนันต์.
ชื่อผู้แต่งวีระพล สุวรรณนันต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทประยูรวงษ์ จำกัด, [ม.ป.ป.]
เลขเรียก658.404 ว237ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการบริหารโครงการโดย CPM และ PERT / พิภพ เล้าประจง
ชื่อผู้แต่งพิภพ เล้าประจง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2534.
เลขเรียกT56.3 พ713 2534,658.404 พ366ท 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา