Found: 467  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปลาทะเลไทย : เล่ม 2 / ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, อนุวัติ สายแสง, บารมี เต็มบุญเกียรติ และนัท สุมน...
ชื่อผู้แต่งธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2547.
เลขเรียกQL634.T5 ธ312ค 2547,597.177 ธ312ค ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปลาทะเลไทย : เล่ม 1 / ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, อนุวัติ สายแสง, บารมี เต็มบุญเกียรติ และ นัท สุม...
ชื่อผู้แต่งธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2552.
เลขเรียกQL 620 ธ312ป 2552,597.177 ธ312ค4 ล. 1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปลาทะเลไทย : เล่ม 3 / ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, อนุวัติ สายแสง, บารมี เต็มบุญเกียรติ และ นัท สุม...
ชื่อผู้แต่งธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2552.
เลขเรียกQL 620 ธ312ป 2552,597.177 ธ312ค2 ล. 3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปลาทะเลไทย / ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2552.
เลขเรียกQL634.T5 ธ312ค 2552,597 ป46ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปลาทะเลไทย / ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2552.
เลขเรียก597 ป46ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเก็บน้ำเชื้อปลาหมอทะเล Epinephelus lanceolatus โดยวิธีแช่แข็ง = Sperm cryopreservation of giant g...
ชื่อผู้แต่งเรณู ยาชิโร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมประมง, 2542.
เลขเรียก639.32 ร765ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปลาทะเลไทย / ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2552.
เลขเรียก597 ป46ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อในการเลี้ยงปลาช่อนทะเล (Rachycentron canadum Linnaeus ,1766) โ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง, 2556.
เลขเรียก639.377 ก443
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปลาในแนวปะการังฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย = A guide to reef fishes of tha andaman sea, Thai...
ชื่อผู้แต่งอุกกฤต สตภูมินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเวิลด์ออฟเซ็ท จำกัด, 2550.
เลขเรียกQL634.T35 อ777ค 2550,639.3 อ41ค 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 ปลาทะเลไทย : คู่มือปลาในแนวปะการังของไทย / ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้แต่ง
เลขเรียก597.177 ร194 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องป๊ะป๋าปลาการ์ตูน / ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2546.
เลขเรียกQL122 ธ45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องป๊ะป๋าปลาการ์ตูน / ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2546.
เลขเรียกQL 122 ธ312ป 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของวิตามินอีในอาหารต่อคุณภาพไข่ปลาดุกทะเล (Plotosus canius hamilton, 1822) = The Effect of dieta...
ชื่อผู้แต่งมนทกานติ ท้ามติ้น
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี, 2559
เลขเรียก639.3752 ม153ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระดับโปรตีนในอาหารสำเร็จรูปสำหรับปลาดุกทะเล Plotosus canius (Hamilton-Bucanan) = Dietary protein le...
ชื่อผู้แต่งเนตรชนก เจริญลาภ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมประมง, 2551.
เลขเรียก639.3749 น784ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา