Found: 154  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบของอินเทอร์เน็ตต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนไทย : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร รายงานก...
ชื่อผู้แต่งประพิมพ์พรรณ สุวรรณกูฎ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2552.
เลขเรียก004.678 ป327ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไ...
ชื่อผู้แต่งธิติมานันท์ พูนจันทร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว 658.0440285 ธ343ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และการกลั่นกรองเนื้อหาบนอิน...
ชื่อผู้แต่งจิตติญาดา เหรียญมณี, 2523-
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประประเทศไทย ปี 2545 / สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีส...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ, 2545.
เลขเรียกTK5105.875.I57 ส731,004.678 ท51ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการยอมรับการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ภาครัฐ : ศึกษาเฉพาะกรณี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 จั...
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ บุญชวลิต.
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียก004.678 ช432ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตของประชากรไทย พ.ศ. 2551 / อิศรา ติยะสุขสวัสดิ์ = Internet use of Thai population...
ชื่อผู้แต่งอิศรา ติยะสุขสวัสดิ์
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ / สุณ...
ชื่อผู้แต่งสุณิสา มาณพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2550.
เลขเรียกLB2395.7 ส73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี... = Internet user profile of Thailand... / จัด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544 -
เลขเรียก384.3 ร451 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ต ADSL ของผู้ใช้บริการในเขตภาคกลาง = Factors affecting ...
ชื่อผู้แต่งธนสักก์ ผิวหอม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2551.
เลขเรียก006.678 ธ15ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยในการเลือกใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ต ในเขตตำบลนํ้าสวยและเทศบาลตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย...
ชื่อผู้แต่งสุกฤตา คำภากุม
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2557
เลขเรียกวพ658.8342 ส737ป 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่นของพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสมของนักศึกษาครูในประเทศไทย / พรร...
ชื่อผู้แต่งพรรณี ลิกิจวัฒนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2557
เลขเรียกวจ004.678 พ272ม 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่นของพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปล...
ชื่อผู้แต่งพรรณี ลิกิจวัฒนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2557
เลขเรียกวจ004.678 พ272ม 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย / อัจฉริยา อักษรอินทร์...[และคณะ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2542
เลขเรียกHF5548.4.I57 ร64 2542,384.3 ร262 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุร...
ชื่อผู้แต่งนิธิ เพชรเรืองทอง
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกTK5105.875.I5 น612ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา