Found: 17,989  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตพืชบนดาวเคราะห์โลก = Plan ''s life of the planet earth / จารุพันธุ์ ทองแถม
ชื่อผู้แต่งจารุพันธุ์ ทองแถม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2544
เลขเรียก581 จ274ช 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพืชที่มีระบบท่อลำเลียง / อักษร ศรีเปล่ง
ชื่อผู้แต่งอักษร ศรีเปล่ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2530
เลขเรียก581.2 อ466พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพืชเศรษฐกิจ เล่ม2 / ไสว พงษ์เก่า.
ชื่อผู้แต่งไสว พงษ์เก่า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2534.
เลขเรียก633 ส92พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทรัพยากรพืชในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้: ลำดับที่ 16 พืชให้สารกระตุ้น H.A.M. van der Vossen และ M. We...
ชื่อผู้แต่งโครงการทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการ, (2543).
เลขเรียก581 ท136ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรีรวิทยาการพัฒนาการพืช / สัมฤทธิ์ เฟื่องจันทร์
ชื่อผู้แต่งสัมฤทธิ์ เฟื่องจันทร์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2544.
เลขเรียกQK711.2 .ส63 2544,571.2 ส116ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพืชไร่ = Guide for field crops in the tropics and the subtropics / รวบรวมโดย Samuel C. Litzenberge...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2528.
เลขเรียกSB185 พ815ก,633 ล431พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพืชไร่ โดย กฤษฎา / ซามูแอล ซี. ลิทเซนเบอเกอร์ ; แปลโดย กฤษฎา สัมพันธารักษ์
ชื่อผู้แต่งลิทเซนเบอเกอร์, ซามูเอล ซี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ม.ป.ป.
เลขเรียกSB185 .ล34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพืชเศรษฐกิจ / คณาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ; กองบรรณาธิการ นพพร สายัมพล ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542.
เลขเรียกSB107 พ815,633 ม19พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายวิภาคของพืช = Plant anatomy / โสภณ บุญมีวิเศษ
ชื่อผู้แต่งโสภณ บุญมีวิเศษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2556
เลขเรียก581.1 ส979ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนามานุกรมพืชของเย้าในการเกษตรแบบตัดฟันโค่นเผา ชื่อเย้า ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ การใช้ประโยชน์ / จัน...
ชื่อผู้แต่งจันทบูรณ์ สุทธิ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ฝ่ายบริการและเผยแพร่สถาบันวิจัยชาวเขา, 2539.
เลขเรียก635.025 จ248น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปลูกกินก็ได้ ปลูกขายก็ดี : ชุมชนพัฒนา ฉบับพิเศษ / ศิริ ผาสุก.
ชื่อผู้แต่งศิริ ผาสุก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมู่บ้าน, 2531.
เลขเรียก635 ศ445ป 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพันธุ์พืช / กรมวิชาการเกษตร. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. [text]
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการเกษตร, 2544.
เลขเรียก633 ก17พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพันธุ์พืชไร่ 2536 / [เรียบเรียงโดย ไชยยศ เพชระบูรณิน, กรรณิการ์ จั่นบุญมี]
ชื่อผู้แต่งไชยยศ เพชระบูรณิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2536.
เลขเรียกSB187.T35 .ช96
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพืชเศรษฐกิจ เล่ม 2 เกษม สุขสถาน.
ชื่อผู้แต่งเกษม สุขสถาน.
พิมพลักษณ์นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2527.
เลขเรียกSB108.T5 ก783พ,633 ม246พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์การผลิตพืช 93335 หน่วยที่ 8-15 : เอกสารการสอนชุดวิชา = Science in crop Production มหาว...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2556
เลขเรียก631 ม246ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา