Found: 9,829  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือประวัติวรรณคดีจีน = History of Chinese literature handbook : CN 464 (H) / เสาวภาคย์ วรลัคนาก...
ชื่อผู้แต่งเสาวภาคย์ วรลัคนากุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553.
เลขเรียก895.1 ส246ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมวรรณคดีสากล / โดย สงวน อั้นคง และ ประพัฒน์ ตรีณรงค์.
ชื่อผู้แต่งสงวน อั้นคง 2468-
พิมพลักษณ์พระนคร : แพร่พิทยา, 2506.
เลขเรียกPN41 .ส25,803 ส12ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติวรรณคดีจีน = History of Chinese literature / เสาวภาคย์ วรลัคนากุล
ชื่อผู้แต่งเสาวภาคย์ วรลัคนากุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2557
เลขเรียก895.1 ส246ป 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณคดีเปรี่ยบเทียบเบื้องต้น / กระแสร์ มาลยากรณ์.
ชื่อผู้แต่งกระแสร์ มาลยาภรณ์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน, 2516.
เลขเรียก808 กร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์วรรณกรรม / กอบกุล อิงคุทานนท์
ชื่อผู้แต่งกอบกุล อิงคุทานนท์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ษรฉัตร, [253-]
เลขเรียกPN41 ก358
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวรรณคดีแง่วรรณศิลป์ / ของ เสฐียรโกเศศ.
ชื่อผู้แต่งเสฐียรโกเศศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, [2519]
เลขเรียกPN45 ส7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกุสุมาวรรณนา 6 : วิวิธวารประพันธ์/ กุสุมา รักษมณี.
ชื่อผู้แต่งกุสุมา รักษมณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียก801.595 ก248ว 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติวรรณคดีบาลีตอนที่ 2 / ฉลาด บุญลอย
ชื่อผู้แต่งฉลาด บุญลอย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2506
เลขเรียก895.91 ฉ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพวิจิตร-วรรณคดีไทย / โดย นายตำรา ณ เมืองใต้ ; เขียนภาพโดย เหม เวชกร.
ชื่อผู้แต่งเปลื้อง ณ นคร 2452-2541.
พิมพลักษณ์พระนคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2511.
เลขเรียกPL4205 .ป77,895.9108 ป749ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณคดีกับชีวิตและการเมือง / ธนิต อย๋โพธิ์.
ชื่อผู้แต่งธนิต อยู่โพธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2510.
เลขเรียก800 ธ153ว 2510
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณคดีวิจักษณ์และวิจารณ์ / กระแสร์ มาลยาภรณ์.
ชื่อผู้แต่งกระแสร์ มาลยาภรณ์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2509.
เลขเรียก801.9 ก235ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องราชาธิราช / เล่าเรื่องโดย วิเชียร เกษประทุม
ชื่อผู้แต่งวิเชียร เกษประทุม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2551.
เลขเรียก895.911 ว72ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณคดีทัศนา / ชัตสุณี สินธุสิงห์ (บรรณาธิการ). [text]
ชื่อผู้แต่งชัตสุณี สินธุสิงห์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกPN45 ว247 2538,801.9 ว17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องช้างในวรรณคดีสันกฤตและวรรณคดีบาลี / ละเอียด วิสุทธิแพทย์.
ชื่อผู้แต่งละเอียด วิสุทธิแพทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522.
เลขเรียกPL4227 ล216ช 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา