Found: 11,848  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปีงบประมาณ 2536 : กรมอนามัย / กรมอนามัย.
ชื่อผู้แต่งกรมอนามัย.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : กรมอนามัย, 2536.
เลขเรียก613 อ176ร 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาอนามัย = Community health development / โดย พัฒน์ สุจำนงค์
ชื่อผู้แต่งพัฒน์ สุจำนงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2523
เลขเรียกRA771 พ525 2523,613 พ 541 ก 2523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประเมินผลโครงการสาธิตการล้างมือและแปรงฟันที่ถูกสุขลักษณะ [Text] โดย ลีลานุช สุเทพารักษ์, ...
ชื่อผู้แต่งลีลานุช สุเทพารักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2544
เลขเรียก613 ล237ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการสร้างและการใช้เครื่องชี้วัดสถานภาพอนามัยในชุมชนสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล / โดย พ...
ชื่อผู้แต่งพรพันธุ์ บุณยรัตนพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531.
เลขเรียกRA771.7.T5 พ248,WA390 พ248ค 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชน ครั้งที่ 1 / สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2539.
เลขเรียกWA390 ก220ผ 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยประชาชนระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 / [สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข กระทรวงสาธาร...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข
พิมพลักษณ์[นนทบุรี : กระทรวง], 2540.
เลขเรียกWA390 ก218ผ 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยประชาชนระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 / [สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข กระทรวงสาธาร...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข
พิมพลักษณ์[นนทบุรี : กระทรวง], 2544.
เลขเรียกWA390 ก218ผ 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาการครอบครัวและเด็ก คท 322 : คู่มือการเรียนการสอนประเภทวิชาคหกรรม / กรมอาชีวศึกษา
ชื่อผู้แต่งอาชีวศึกษา, กรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อค์การค้าคุรุสภา, 2523.
เลขเรียก613 อ22พ 2523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิชาการทบทวนเบื้องต้นสถานกาณ์และปัญหาอาชีวอนามัย = Technical riport preliminary review of occu...
ชื่อผู้แต่งกรมอนามัย. กองอาชีวอนามัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอนามัย, 2533.
เลขเรียก613 อ152ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหมออนามัยเขียนชีวิต / ประเวศ วะสี.
ชื่อผู้แต่งประเวศ วะสี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้องเรียน, 2538.
เลขเรียกรส ป17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
12
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องอนามัยชุมชน [เทปบันทึกเสียง] / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2527.
เลขเรียก613 ส 711 อ 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนามัยชุมชน = Community health / พัฒน์ สุจำนงค์.
ชื่อผู้แต่งพัฒน์ สุจำนงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2537.
เลขเรียก613 พ525อ3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาชีวอนามัย / กนกพร ทองสอดแสง
ชื่อผู้แต่งกนกพร ทองสอดแสง.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, [2540]
เลขเรียก613.62 ก15อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา 52305 อาชีวอนามัย / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533.
เลขเรียกHD7261 ม246 2532
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา