Found: 3,076  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว / บังอร ฉัตรรุ่งเรือง
ชื่อผู้แต่งบังอร ฉัตรรุ่งเรือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิรัตน์ เอ็ดดูเคชั่น, 2551.
เลขเรียกG155.A1 .บ62 2551,338.4791 บ248ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว = Tourism industry / นิศา ชัชกุล [text]
ชื่อผู้แต่งนิศา ชัชกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
เลขเรียก338.4791 น38อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยที่ 1-7 = Int...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558.
เลขเรียก338.4791 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : รายงานฉบับสมบูรณ์ / จัดทำโดย ศูนย์บริการวิชากา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2546.
เลขเรียก338.4791 ผม932กป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว / นิคม จารุมณี.
ชื่อผู้แต่งนิคม จารุมณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2535.
เลขเรียกG155.A1 น6ก6,354.68 น 35 ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว = Introduction to tourism industry หน่วยที่ 1-7/ มห...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.
เลขเรียกG 155 ส747ค 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องพิธีเปิดศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) [video recordning] / ศูนย์พัฒนาวิชาการด...
ชื่อผู้แต่งศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยว.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2529.
เลขเรียก910.4 อ814 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / โดย วินิจ วีรยางกูร.
ชื่อผู้แต่งวินิจ วีรยางกูร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532.
เลขเรียกG155.ท9 ว67,910 ว626ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : การท่องเที่ยว, 2545.
เลขเรียกG155.T5 ร451 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว = Introduction to tourism and tourism ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2557
เลขเรียกG155 อ884 ล.1-2 2557,910 ส481ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว = Tourism industry / นิศา ชัชกุล
ชื่อผู้แต่งนิศา ชัชกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
เลขเรียกG155.T5 น687 2557,338.4791 น687อ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวและการจัดอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / นิคม จารุมณี
ชื่อผู้แต่งนิคม จารุมณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2535.
เลขเรียกG155 น531ก 2535,910.4 น31ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา กลยุทธ์การตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว = Marketing strategies in tourism industry...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.
เลขเรียกG155 อ884 2547,338.4791 ส747อ3 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว = Fundamental of tourism lndustry / ชัยยุทธ ถาวรานุรั...
ชื่อผู้แต่งชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
เลขเรียกG155.T5 ช64 2560,338.4791 ช116ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา