Found: 221  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำเนิดเทวะและวิธีบูชาเพื่อความสำเร็จ / มุทราญาณ [text]
ชื่อผู้แต่งมุทราญาณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประกาย, 2551.
เลขเรียก294.513 ม44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระตรีมูรติ เทพผู้ประทานความรัก / ปัทมภารตี
ชื่อผู้แต่งปัทมภารตี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลินบุ๊คเน็ต, 2550
เลขเรียก294.5211 ป114พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 มหาเทวะ / อ. อิทธิเวท.
ชื่อผู้แต่งอ. อิทธิเวท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Animate Group, 2550.
เลขเรียกBL1216 .อ17 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระคเณศ ของเสฐียรโกเศศ และ นาคะประทีป และ เรื่องพระคเณศที่เกี่ยวกับช้าง ของ อายัณโฆษณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2558.
เลขเรียกBL1225.G34 อ38 2558,294.513 พ322 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ / คณะศิษย์เทพ.
ชื่อผู้แต่งคณะศิษย์เทพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : โปร - เอสเอ็มอี, 2544.
เลขเรียกBL1225.พ66 พ46 2544,294.521 ค125พ
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระศิวะ / ศานติ ภักดีคำ ; สกล ปานกลิ่นพุฒ และ ปุริษา ตาสาโรจน์, ถ่ายภาพ ; ปุริษา ตาสาโรจน, บรรณาธิก...
ชื่อผู้แต่งศานติ ภักดีคำ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2559.
เลขเรียกBL1225.S5 ศ63,294.5 ศ63พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระคเณศ เทพผู้ขจัดความขัดข้อง และส่งเสริมความสำเร็จ / ส. พลายน้อย
ชื่อผู้แต่งส. พลายน้อย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2557.
เลขเรียกBL1225 ส113,294.513 ส113พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระพิฆเนศ : เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ / ทศพล จังพานิชย์กุล.
ชื่อผู้แต่งทศพล จังพานิชย์กุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คอมม่า ดีไซน์แอนด์พริ้นท์, 2550.
เลขเรียกBL1225.พ66 ท54 2550,294.513 ท238พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระพิฆเนศวร / ศานติ ภักดีคำ
ชื่อผู้แต่งศานติ ภักดีคำ
เลขเรียกBL1225.พ66 ศ63 2558,294.513 ศ243พพ 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระพิฆเนศอวตาร 32 ปาง / ทศพล จังพานิชย์กุล.
ชื่อผู้แต่งทศพล จังพานิชย์กุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คอมม่า, 2550.
เลขเรียกBL1225.G34 ท53,294.513 ท238พร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระศรีคเณศ : มหาเทพแห่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ฉบับสมบูรณ์ / โดย ป๊อก เชลซี.
ชื่อผู้แต่งปีอก เชลซี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บี พลัส พับลิชชิ่ง, 2549.
เลขเรียกBL1225.พ66 ป55 2549,294.5211 ป499พง 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอัจฉริยะ 100 หน้า เทพเจ้า / สุกัญญา มกราวุธ.
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา มกราวุธ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ , 2560.
เลขเรียก202.1 ส4111อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจ้าแม่อุมาเทวี / ว. จีนประดิษฐ์
ชื่อผู้แต่งว. จีนประดิษฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : หอสมุดกลาง 09, 2540
เลขเรียก294.5211 ว7จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา