Found: 3,129  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท่องโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ ฉบับที่ 2 [จุลสาร] / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปวิชาชีพครู สกศ., 2543.
เลขเรียกLB ก6ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างเว็ยไซต์ / จารุนันท์ เรืองกิจวณิชกุล.
ชื่อผู้แต่งจารุนันท์ เรืองกิจวณิชกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2557.
เลขเรียก006.78 จ325ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานและวิธีการสำหรับใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ / ฟูเกียรติ จุลนวล = Design...
ชื่อผู้แต่งฟูเกียรติ จุลนวล
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือออกแบบและสร้างเว็บไซต์ ฉบับสมบูรณ์ / ดวงพร เกี๋ยงคำ.
ชื่อผู้แต่งดวงพร เกี๋ยงคำ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2560.
เลขเรียก004.67 ด14ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ / ศิวัช กาญจนชุม, นันท์นภัส อุสาหะ.
ชื่อผู้แต่งศิวัช กาญจนชุม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2557.
เลขเรียก001.64 ศ549อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSuper web hit / ทีมบรรณาธิการ IT EASY ;บรรณาธิการ ประภาพร ช่างไม้
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี, 2551.
เลขเรียกZA4226 ซ429,004.678 ซ415 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHot web 2001 / ธงชัย ชินศิรประภา, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท โปรวิชั่น จำกัด, 2544.
เลขเรียกQA76.76.H94 ฮ159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHotwebPRO Special 1 / สยาม สงวนรัมย์.
ชื่อผู้แต่งสยาม สงวนรัมย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2545]
เลขเรียก004.678 ส162ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องphp ทีละก้าว / กิตติชัย ชีวาสุขถาวร.
ชื่อผู้แต่งกิตติชัย ชีวาสุขถาวร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคทีพี, 2554.
เลขเรียก006.76 ก3443พ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWeb directory / โดย ธีรยุทธ สายธารพรม...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548.
เลขเรียกอ 004.67 ว83ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWeb directory 2001 / พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร หัวหน้าทีมบรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, [2544].
เลขเรียกTK5105.888 ว73,004.678 พ115W 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการเว็บไซต์ = Website Management / ศิริชัย นามบุรี.
ชื่อผู้แต่งศิริชัย นามบุรี.
พิมพลักษณ์ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2556.
เลขเรียก006.78 ศ237ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นตามหลักการทางวิศวกรรมเว็บ กรณีศึกษา : เว็บแอปพลิเคชั่นการให้ความรู้เกี่ยวกับ...
ชื่อผู้แต่งธัญญลักษณ์ เจียรละม่อม
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกTK5105.888 ธ454ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดของรัฐ = An Analysis of provincial public ...
ชื่อผู้แต่งเยาวรัตน์ เลิศพิพัฒน์กุล.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553.
เลขเรียกว 005.72 ย517ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา