Found: 6,182  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบผลการวิจัยการประชาสัมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มวิจัยการประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาวิชาการ กรมประชาสัมพันธ์, 2542.
เลขเรียก302.23 ท424
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540 - 2544 / คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กรมประชา...
ชื่อผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็น.เจ.โปรโมชั่น, 2540.
เลขเรียกHM263 .ป462 2540,659.2 ป238น
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการสำรวจวิจัย ความคิดเห็นและทัศนคติผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาครัฐ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ของหน่ว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมประชาสัมพันธ์, 2543.
เลขเรียก659.29351 ผ191
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ / สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์
ชื่อผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3, 2551.
เลขเรียก384.54 ป 169 ส 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครบรอบ 48 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ 1 / สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประช...
ชื่อผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์, 2551-
เลขเรียก384.5532 ป238 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาระบบการติดตามและการประเมินผลการประชาสัมพันธ์ของรัฐ : รายงานวิจัย / โดย ดวงทิพย์ วรพันธ...
ชื่อผู้แต่งดวงทิพย์ วรพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนานโยบายและการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์, 2541.
เลขเรียก352.748 ด192ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี กรมประชาสัมพันธ์ 3 พฤษภาคม 2526 / กรมประชาสัมพันธ์
ชื่อผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมประชาสัมพันธ์, 2526
เลขเรียก659.209 ป238ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ.2540-2544 / คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กรมประชาสัมพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมประชาสัมพันธ์, 2540.
เลขเรียก659.20684 น927
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ชื่อผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, [2526]
เลขเรียกP92.T5 ก169,350.874 ป17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครบรอบ 47 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ / สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์...
ชื่อผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์, 2550.
เลขเรียก659.209 ป238ค 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี / กรมประชาสัมพันธ์
ชื่อผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2532-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างสรรค์สู่การเปลี่ยนแปลง / กรมประชาสัมพันธ์.
ชื่อผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมประชาสัมพันธ์, 2561.
เลขเรียกHD 58.8 ส309
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาเรื่อง "จิตวิทยาการประชาสัมพันธ์และการพูดเพื่อประชาสัมพันธ์ / สถาบันพัฒนาสื่อสารมวลชนและกา...
ชื่อผู้แต่งสถาบันพัฒนาสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, 2530.
เลขเรียกHM263 ส34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการติดตามและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ = Public relations monitoring and evaluation guidelines...
ชื่อผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ ส่วนนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [2542].
เลขเรียก659.29 ก169ร 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการนำนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่สี่ (พ.ศ. 2545-2549) ไปสู่การปฏิบัติ / คณะกรร...
ชื่อผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมประชาสัมพันธ์, [254-]
เลขเรียก659.2 ก17 [254-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา