Found: 40,867  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน / สำนักงานคณะกรรมการการ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2546.
เลขเรียกLC54.ท9 ส6311,371.206 ส691ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการใช้วารสารวิชาการภาษาต่างประเทศฉบับพิมพ์และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึก...
ชื่อผู้แต่งมนิสรา สินปรุ
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียก070.43 น387ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากลยุทธ์ในการบริหารจัดการระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยรา...
ชื่อผู้แต่งกาญจนา นันตรัตน์
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2555
เลขเรียกวจ025.524 ก2311ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน : รายงานการวิจัย / สำนักงานคณะกรรมกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546.
เลขเรียก371.02 ก522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : สรุปผลการวิจัย / คณะทำงานวิจัยค่าใช้จ่ายต่อหัว...
ชื่อผู้แต่งคณะทำงานวิจัยค่าใช้จ่ายต่อหัวสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2549.
เลขเรียก373.593 ค125ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย โครงการ การศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา / สำนักงานคณะ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2537.
เลขเรียกLC5225.F56 ค121ร 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน / สำนักงานคณะกรรมการการศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ, 2546.
เลขเรียกLC54 T5 ร652 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการใช้และการบริการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / นฤมล เกรียงเกษม แล...
ชื่อผู้แต่งนฤมล เกรียงเกษม
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2555
เลขเรียกวจ025.5877 น5931ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่าย เพื่อการศึกษา กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระด...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. กองวิจัยการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิจัยการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2530.
เลขเรียก373.1206 ส691ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา...
ชื่อผู้แต่งกรมสามัญศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมสามัญศึกษา, 2540.
เลขเรียก373.593 ศ615ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลที่สำคัญสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ครัวเรือน) พ.ศ..../ กลุ่มสถิติประชากร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์น, 2551-.
เลขเรียกHC79.I55 ส356
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนพ.ศ. ... / สำนักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชาม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์, 2551-.
เลขเรียกHC79.I55 ส695ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการใช้วารสารภาษาต่างประเทศในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา / จรัญญา ศุภวิฑิตพัฒนา
ชื่อผู้แต่งจรัญญา ศุภวิฑิตพัฒนา
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548.
เลขเรียกZ678.88 จ155ร 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา