Found: 30,674  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฐานข้อมูล คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล / ชนวัฒน์ ศรีสอ้าน.
ชื่อผู้แต่งชนวัฒน์ ศรีสอ้าน.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2551.
เลขเรียกQA76.9.D32 ช3ฐ 2551,005.74 ช136ฐ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมวลแฟ้มข้อมูล = File processing / ยุพิน ไทยรัตนานนท์
ชื่อผู้แต่งยุพิน ไทยรัตนานนท์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ดวงกมล, 2533.
เลขเรียกQA76.9.F53 ย421 2533,004 ย74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฐานข้อมูลคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล / โดย ชนวัฒน์ ศรีสอ้าน.
ชื่อผู้แต่งชนวัฒน์ ศรีสอ้าน.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2550.
เลขเรียกQA76.9.D3 ช135 2550,025.04 ช138ฐ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลสารสนเทศ... / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546-.
เลขเรียกLA1222 ข291
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ / ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ...
ชื่อผู้แต่งธนาคารอาคารสงเคราะห์. ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์., 2551.
เลขเรียก332.32 ธ242ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2552 : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ / ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ...
ชื่อผู้แต่งธนาคารอาคารสงเคราะห์. ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์., 2552.
เลขเรียก332.32 ธ242ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมวลแฟ้มข้อมูล = File processing / ยุพิน ไทยรัตนานนท์.
ชื่อผู้แต่งยุพิน ไทยรัตนานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2540.
เลขเรียกQA76.9.F5 ย421 2540,005.74 ย421ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมวลแฟ้มข้อมูล = File Processing / ยุพิน ไทยรัตนานนท์.
ชื่อผู้แต่งยุพิน ไทยรัตนานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536.
เลขเรียก001.64 ย46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2541- / สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2541- .
เลขเรียกLA1222 ส61
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบฐานข้อมูล = Database system / ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย
ชื่อผู้แต่งศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2538.
เลขเรียกQA76.9.D32 ศ484 2538,001.64 ศ37ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฐานข้อมูลสารนิเทศที่พัฒนาขึ้นเอง ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) / คณะทำงานสร้างฐาน...
ชื่อผู้แต่งคณะทำงานสร้างฐานข้อมูลท้องถิ่นข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2537.
เลขเรียก025.04 ค125ฐ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการคลัง ประจำไตรมาส / [ศูนย์ข้อมูลและประมวลผล สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง]
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2540-2542.
เลขเรียกHJ1360.55.Z6 ส64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2548 - / ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ [ธนาคารอาคารสงเคราห์].
ชื่อผู้แต่งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, [2547]-.
เลขเรียกHD 890.55 .Z7 ศ415
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างข้อมูล / พิมพ์ชนก สุวรรณศรี
ชื่อผู้แต่งพิมพ์ชนก สุวรรณศรี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
เลขเรียก005.73 พ716ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา