Found: 723  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเรื่องเทคนิคการจัดอาร์ตเวิร์ก / วิทยานิพนธ์ของ เอื้อมพร รอดอิ่...
ชื่อผู้แต่งเอื้อมพร รอดอิ่ม.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียก371.334 อ61166ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิยาลัยอุบลราชธานี/ นาฏยา พรหมบุตร, และคนอื่นๆ.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์สภาพการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชนไทยตามช่วงพัฒนาการแห่งวัย / บุบผา...
ชื่อผู้แต่งบุบผา เมฆศรีทองคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบควบคุมและบริหารคอมพิวเตอร์บนเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต : รายงานการวิจัย เรื่อง ประวัติ ชัยประภา Tex...
ชื่อผู้แต่งประวัติ ชัยประภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย [2550?]
เลขเรียก006.7 ป372ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการใช้งานและความพึงพอใจที่มีต่ออินเตอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร / อ...
ชื่อผู้แต่งอิ่มใจ ภมรนนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2551.
เลขเรียกว อ148ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเตอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / เอกชัย สาระสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งเอกชัย สาระสิทธิ์.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550.
เลขเรียกHQ784.I58 อ873
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยสถาบันเรื่อง การใช้บริการอินเตอร์เน็ตของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / รัต...
ชื่อผู้แต่งรัตนา เวทย์ประสิทธิ์
พิมพลักษณ์สงขลา : วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต, [2543?]
เลขเรียกTK5105.875.I57 ร63 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างชุมชนเสมือนจริงในเกมออนไลน์กับพฤติกรรมการติดสื่อออนไลน์ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงา...
ชื่อผู้แต่งอุษา บิ้กกิ้นส์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิดำรงชัยธรรม, 2551
เลขเรียกRC569.5.I54 อ75 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตของเด็ก และเยาวชนไทยตามช่วงพัฒนาการแห่งวัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ...
ชื่อผู้แต่งบุบผา เมฆศรีทองคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2552
เลขเรียกHQ799.2.I5 บ73 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตของผู้ใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ตในจังหวัดขอนแก่น / ของ พรรณรัตน์ ธงตะทบ
ชื่อผู้แต่งพรรณรัตน์ ธงตะทบ
พิมพลักษณ์2545
เลขเรียก004.678 พ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย / อัจฉริยา อักษรอินทร์...[และคณะ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2542
เลขเรียกHF5548.4.I57 ร64 2542,384.3 ร262 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในการให้บริการอินเตอร์เน็ตในจังหวัดชลบุรี / เบญจมาศ วัชโร...
ชื่อผู้แต่งเบญจมาศ วัชโรภาส
พิมพลักษณ์2545
เลขเรียก004.678 บ53ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยจูงใจในการเลือกใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย / การค้นคว้าอิสระ...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญศรี พรหมมาศ.
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียก004.678 พ53ป 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการใช้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต ศึกษาเฉพาะผู้ใช้บริการผ่านอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร [โครง...
ชื่อผู้แต่งนักศึกษาการสื่อสารการตลาด 2/2
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, 2546.
เลขเรียกค 0014
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะธุรกิจ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการอินเตอร์เน็ตของบริษัทเอกชนใน กรุงเทพมหานคร / สารนิพนธ์ ข...
ชื่อผู้แต่งพิชญา แนวหล้า.
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียกวจ 658.054678 พ72ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา