Found: 57  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTang dynasty tales : a guided reader / [edited by] William H. Nienhauser, Jr.
พิมพลักษณ์Singapore : World Scientific, c2010.
เลขเรียกPL2658.E8 T364 2010,895.13308 T164
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJing xuan Tang shi yu Tang hua = Selected poems and pictures of the Tang Dynasty.
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Wu zhou chuan bo chu ban she (China Intercontinental Press), 2005.
เลขเรียกPL2658.E3 J56 2005,895.11308 Se464
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTang shi jian shang ci dian = Dictionary and analysis of Tang poetry / Xiao Difei ... deng zhuan...
พิมพลักษณ์Shanghai : Shanghai ci shu chu ban she, 1983.
เลขเรียกPL2321 T3275 1983
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTang dai chuan qi xuan = Selected Tang dynasty stories / Shen Jiji ... [et al.] bian zhu ; Zhang Y...
พิมพลักษณ์Beijing : Wai wen chu ban she : Foreign Languages Press, c2007.
เลขเรียกPL2641 T363 2007
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTang dai chuan qi xuan = Selected Tang dynastystories / Shen Jiji deng bian zhuan ; Yang Xianyi, D...
พิมพลักษณ์Beijing : Wai wen chu ban she, 2001 (2010 printing).
เลขเรียกPL2641 T382 2001,895.13309 Ta164T
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSelected poems and pictures of the Tang Dynasty = Jing xuan Tang shi yu Tang hua / Wang Yushu yi shi...
พิมพลักษณ์Beijing : China Intercontinental Press, 2008.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องEmperor Wuzetian in Tang dynasty (625-705) [videorecording].
พิมพลักษณ์China : Beauty Media, 2007.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWomen of the Tang dynasty : the genius of China / a close-up guide.
พิมพลักษณ์Hong Kong : Odyssey, 1999.
เลขเรียกHQ1147.C6 W64 1999
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChina's cosmopolitan empire : the Tang dynasty / Mark Edward Lewis.
ชื่อผู้แต่งLewis, Mark edward.
พิมพลักษณ์Cambridge, Mass. : Belknap Press of Harvard University Press, 2009.
เลขเรียกDS749.3 .L47 2009,951.017 Le675C 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTang dai chuan qi xuan = Selected Tang dynasty stories / compiled by Shen Jiji and others ; collat...
พิมพลักษณ์Beijing : Foreign Language Press, c2010.
เลขเรียก895.13308 T164
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องImperial tombs in Tang China, 618-907 : the politics of paradise / Tonia Eckfeld.
ชื่อผู้แต่งEckfeld, Tonia, 1957-
พิมพลักษณ์London : Routledge, 2011.
เลขเรียก951.017 E19
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe writing of official history under the T'ang / Denis Twitchett.
ชื่อผู้แต่งTwitchett, Denis.
พิมพลักษณ์Cambridge : Cambridge University Press, c1992.
เลขเรียกDS749.3 T84,951.017072 T974W
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe founding of T'ang dynasty : the fall of Sui and rise of T'ang a preliminary survey / Woodbridge ...
ชื่อผู้แต่งBingham, Woodbridge.
พิมพลักษณ์New York : Octagon Books, c1970.
เลขเรียกDS749.2 B5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLi Bai / zhu zhe Zhou Xunchu, Tong Qiang ; yi zhe Curtis D. Smith = Li Bai / authors Zhou Xunchu, To...
ชื่อผู้แต่งZhou, Xunchu.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSui Tang wu dai : meng hui qian nian de sheng shi hua zhang / Gong Shuduo, Liu Delin zhu bian
พิมพลักษณ์Beijing Shi : Beijing lian he chu ban gong si, 2015
เลขเรียกDS 749.2 S948 2015
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา