Found: 22  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสมรรถภาพปอด ความแข็งแรง และความทนทานของกล้ามเนื้อหายใจในเด็กหญิง ที่อาศัยอยู่ในอำเภออมก๋อย จ...
ชื่อผู้แต่งสุรกิจ จีนา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการใช้ยางยืดรัดอก PatT ต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจและสมรรถภาพปอดในผู้ที่มีสุขภาพดี = Effec...
ชื่อผู้แต่งฉัตรชัย พีระวัธน์กุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงของกระดูกสันหลังและเชิงกรานกับความทนทานของกล้ามเนื้อหายใจในผู้ที่มีสุขภ...
ชื่อผู้แต่งนภเกตน์ ธนทรัพย์เกษม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจด้วยอุปกรณ์ที่มีแรงต้านในขณะหายใจเข้าต่อค่าความจุปอดในอาสาสมัคร...
ชื่อผู้แต่งมาริษา เยาวภาคย์โสภณ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจด้วยอุปกรณ์ที่มีแรงต้านในขณะหายใจเข้าต่อค่าแรงดันสูงสุดในการหาย...
ชื่อผู้แต่งมุนยาตี ดือราแม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการร้องเพลงจังหวะช้าและจังหวะเร็วต่อสมรรถภาพปอดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในอาสาสมัคร = Ef...
ชื่อผู้แต่งพิงค์อำพา พึ่งทอง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจต่อระยะทางในการเดิน 6 นาทีในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Effe...
ชื่อผู้แต่งอภิเดช ไชยสถาน
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลระยะสั้นของการออกกำลังกายแบบ dynamic core stability และ static core stability ต่อความแข็งแรงของกล้...
ชื่อผู้แต่งฐิติรัตน์ บุญเชิด
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจออก ระหว่างวันที่ 6 ถึง 12 หลังการผ่าตัดหัวใจแบบ...
ชื่อผู้แต่งณิชารีย์ วิริยะกิจสุวรรณ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องInterActive physiology [interactive multimedia] : 8-system suite / Elaine N. Marieb.
พิมพลักษณ์Upper Saddle River, N.J. : Pearson Benjamin Cummings, 2003.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจเข้าด้วยอุปกรณ์ประยุกต์ต่อค่าแรงดันสูงสุดในการหายใจเข้าในผู้ป่ว...
ชื่อผู้แต่งณัฐรดา ศรีไพโรจน์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อหายใจระหว่างเด็กชายที่อาศัยในอำเภออมก๋อย และอำเภอเ...
ชื่อผู้แต่งณภัสสรณ์ ไสยสิทธิ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจด้วยอุปกรณ์ที่มีแรงต้านในขณะหายใจเข้าร่วมกับยางยืดต่อค่าแรงดันส...
ชื่อผู้แต่งวิสสุตา สุธรรม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องClinical management of chronic obstructive pulmonary disease / edited by Stephen I. Rennard ... [et ...
พิมพลักษณ์New York : Informa Healthcare, c2008.
เลขเรียกWF600 C641 2008
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDevelopmental biology of organs and systems / editors, Esmail Meisami Paola S. Timiras.
พิมพลักษณ์Boca Raton, Fl. : CRC Press, 1990.
เลขเรียกWS103 D489 1990
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา