Found: 21  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาพย์ผาแดงนางไอ่ / อิศเรศ ดลเพ็ญ.
ชื่อผู้แต่งอิศเรศ ดลเพ็ญ
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560
เลขเรียกPL4206 อ757 2560,895.911 อ385ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง / ธัชชัย ธัญญาวัลย [text]
ชื่อผู้แต่งธัชชัย ธัญญาวัลย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2560.
เลขเรียก895.918 ธ439ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณค่าและความงามแห่งวรรณกรรม / ศิริลักษณ์ บัตรประโคน
ชื่อผู้แต่งศิริลักษณ์ บัตรประโคน
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มนตรี, 2560.
เลขเรียกPN51 ศ484,809 ส484ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ = A handbook of academic article writing for publication / ...
ชื่อผู้แต่งสิน พันธุ์พินิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2560
เลขเรียกLB2369 ส-ค 2560,808.066 ส724ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักเขียน / จรูญพร ปรปักษ์ประลัย.
ชื่อผู้แต่งจรูญพร ปรปักษ์ประลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2560.
เลขเรียกPL4177 จ178ค 2560,808 จ1741ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายถึงพ่อ = Brief and den vater / ฟรันช์ คาฟคา, เขียน ; ถนอมนวล โอเจริญ, แปล.
ชื่อผู้แต่งคาฟคา, ฟรันช์ 1883-1924.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ไลบรารี่ เฮ้าส์, 2560.
เลขเรียกPT2621.ก26 ฮ48 2560,836.912 ค333จ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายถึงเพื่อน / กนกพงศ์ สงสมพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งกนกพงศ์ สงสมพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านหนังสือ, 2560.
เลขเรียกPL4209.6 ก32 2560,895.916 ก151จ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทอดยาวไปถึงแรงโน้มถ่วง / จำเป็น เรืองหิรัญ...[และคนอื่นๆ], กองบรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์พัทลุง : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง, 2560.
เลขเรียก895.918 ท19 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนางสิบสอง - พระรถเมรีศึกษา / รัตนพล ชื่นค้า, บรรณาธิการ text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ ภาควิชาวรรณคดี ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาดนตรี และ คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560
เลขเรียกPL4207 ก6น 2560,895.911 น454น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชาผู้ทรงธรรม : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสด้านการเมืองการปกครอง / สถาบันพระปกเกล้า
ชื่อผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560
เลขเรียก895.915 พ17พ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพราเซอเรส มาดามและมารดา / กาเบรียล การ์เซีย มาร์เกซ...และคนอื่นๆ เขียน ; วิมล กุณราชา แปล
ชื่อผู้แต่งมาร์เกซ, กาเบรียล การ์เซีย.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : นาคร, 2560.
เลขเรียก808.831 ม27พ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมณีแห่งปัญญา ราชาแห่งธรรม = His Majesty King Bhumibol''s Words of Wisdom / วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ, ภ...
ชื่อผู้แต่งวิไลลักษณ์ บุญเคลือบ
พิมพลักษณ์เชียงราย : สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2560
เลขเรียกDS586 ว-ม 2560,895.915 ว734ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา