Found: 64  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 หนังสือบริหารธุรกิจที่ต้องอ่าน = The 100 best business books of all time : what they say, why t...
ชื่อผู้แต่งโคเวิร์ต, แจ๊ค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2553.
เลขเรียกZ7164.C81 ค823 2553,016.65 ค81ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBefore & after how to design cool stuff / เขียนโดย John McWade ; แปลโดย พรรณี เลิศกมลวรรธน์
ชื่อผู้แต่งแม็คเวด, จอห์น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556
เลขเรียกZ246 ม862,006.68 ม92บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นคว้าและเขียนรายงาน / [จัดทำโดย] ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
เลขเรียกZ665 .ก64 2544,028.7 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยพะเยา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการระบบสารสนเทศ : เอกสารการสอนชุดวิชา 13314 = Information system management / สาขาวิชาศิลปศา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551.
เลขเรียกZ 678 ก446 2551,025.524 ม2497อ 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยพะเยา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ : เอกสารการสอนชุดวิชา 13313 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) สาขาวิชาศิลปศาสตร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553.
เลขเรียกZ674 อ884 2553,025.52 ส241ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพะเยา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 7 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 254...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (ครั้งที่ 7 : 2548 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
เลขเรียกZ5055.T5ข52 ก647 2548,016.378242 ข285ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ดรรชนี = Economic and political development i...
ชื่อผู้แต่งสีดา สอนศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2542.
เลขเรียกZ7164.E15 ส733,025.48 ส733ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลงรายการหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์ AACR 2, 1998 Revison / สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์.
ชื่อผู้แต่งสุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544.
เลขเรียกZ695 ส76 2544,025.3 ส 811 ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ = Research in library and information science / ชโรชีนี...
ชื่อผู้แต่งชโรชีนีย์ ชัยมินทร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ชมพูการพิมพ์, 2559
เลขเรียกZ669.7 ช9ก 2559,020.72 ช872ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สารสนเทศ = Information nalysis / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2555
เลขเรียกZ 696.A4 ก514 2555,025.04 ส481ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สารสนเทศ = Information nalysis / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2554
เลขเรียกZ 696.A4 ก514 2554,025.04 ส481ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบค้นสารนิเทศ = Information retrieval / พนิดา สมประจบ
ชื่อผู้แต่งพนิดา สมประจบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2557
เลขเรียกZ699 พ199 2557,025.524 พ199ก 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารในงานสารนิเทศ / ผ่องพรรณ ลวนานนท์.
ชื่อผู้แต่งผ่องพรรณ ลวนานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียกZ680.3 ผ65 2545,025.1 ผ19ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านและการส่งเสริมการอ่าน = Reading and reading promotion / ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์.
ชื่อผู้แต่งฉวีวรรณ คูหาภินันทน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2545.
เลขเรียกPN4145 ฉ179ก 2545,028 ฉ179ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา