Found: 49  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 หนังสือบริหารธุรกิจที่ต้องอ่าน = The 100 best business books of all time : what they say, why t...
ชื่อผู้แต่งโคเวิร์ต, แจ๊ค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2553.
เลขเรียกZ7164.C81 ค823 2553,016.65 ค81ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBefore & after how to design cool stuff / เขียนโดย John McWade ; แปลโดย พรรณี เลิศกมลวรรธน์
ชื่อผู้แต่งแม็คเวด, จอห์น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556
เลขเรียกZ246 ม862,006.68 ม92บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นคว้าและเขียนรายงาน / [จัดทำโดย] ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
เลขเรียกZ665 .ก64 2544,028.7 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยพะเยา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ : เอกสารการสอนชุดวิชา 13313 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) สาขาวิชาศิลปศาสตร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553.
เลขเรียกZ674 อ884 2553,025.52 ส241ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพะเยา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 7 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 254...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (ครั้งที่ 7 : 2548 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
เลขเรียกZ5055.T5ข52 ก647 2548,016.378242 ข285ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ดรรชนี = Economic and political development i...
ชื่อผู้แต่งสีดา สอนศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2542.
เลขเรียกZ7164.E15 ส733,025.48 ส733ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลงรายการหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์ AACR 2, 1998 Revison / สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์.
ชื่อผู้แต่งสุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544.
เลขเรียกZ695 ส76 2544,025.3 ส 811 ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สารสนเทศ = Information nalysis / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2554
เลขเรียกZ 696.A4 ก514 2554,025.04 ส481ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบค้นสารนิเทศ = Information retrieval / ทิฐิมา ฐิติภูมิเดชา
ชื่อผู้แต่งทิฐิมา ฐิติภูมิเดชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2559
เลขเรียกZ 699 ท443ก 2559,025.524 ท33ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยพะเยา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารในงานสารนิเทศ / ผ่องพรรณ ลวนานนท์.
ชื่อผู้แต่งผ่องพรรณ ลวนานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียกZ680.3 ผ65 2545,025.1 ผ19ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านและการส่งเสริมการอ่าน = Reading and reading promotion / ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์.
ชื่อผู้แต่งฉวีวรรณ คูหาภินันทน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2545.
เลขเรียกPN4145 ฉ179ก 2545,028 ฉ179ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ Adobe PageMaker 6.5 / ชัยวุฒิ จันมา
ชื่อผู้แต่งชัยวุฒิ จันมา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามคอมพิวเตอร์, [2541]
เลขเรียกZ 253.532.P33 ช436ก [2541],005.369 ช116ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้บริการห้องสมุด และการเขียนรายงานการค้นคว้า / สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์
ชื่อผู้แต่งสุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2543
เลขเรียกZ 665 ส776ก 2543,025.56 ส776ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลท้องถิ่น : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ / คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค...
พิมพลักษณ์นครปฐม : ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, 2549.
เลขเรียกZA3159.T5 ข54 2549,025.29 ค36ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหนังสืออ้างอิง = Introduction to reference books / สุนิตย์ เย็นสบาย.
ชื่อผู้แต่งสุนิตย์ เย็นสบาย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2543.
เลขเรียกZ711.2 ส73 2543,028.7 ส818ค2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา