Found: 127  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอ่านเขา อ่านเรา : 14 บทความส่งเสริมการอ่าน จากผู้เชี่ยวชาญ 10 ประเทศ / วัฒนชัย วินิจจะกูล บรรณาธิก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2556
เลขเรียกZ1003 อ622,028 อ623
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอ่านเถิดชาวไทย : 100 คนดังกับหนังสือดีที่อยากให้คนไทยอ่าน / กนกพรรณ เหตระกูล.
ชื่อผู้แต่งกนกพรรณ เหตระกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2555.
เลขเรียกZ1003.15 ก32,028.1 อ622
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
..more
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเข็ม : สำรวจปรากฏการณ์และความเปลี่ยนแปลง 10 ปี ทศวรรษแห่งการอ่าน พ.ศ. 2552-2561 / บรรณาธิการ ทัศนีย์...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้, 2562.
เลขเรียก028 ข56 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการซ่อม การเย็บ การทำปก หนังสือ และวารสารอย่างเป็นระบบและประหยัด / วัลลภ สวัสดิวัลลภ.
ชื่อผู้แต่งวัลลภ สวัสดิวัลลภ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เจริญวิทย์การพิมพ์, 2545.
เลขเรียกZ701 ว447,025.2 ว447ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการเขียนสาระสังเขป / ลลิตา กิตติประสาร
ชื่อผู้แต่งลลิตา กิตติประสาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกZ695.9 ล145,025.41 ล145ท 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการเสริมปกหนังสือ และการซ่อมหนังสือ / สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ; ณัฐธยาน์ ไ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักหอสมุดกลาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักหอสมุดฯ, 2555.
เลขเรียกZ700 �591,025.7 ม19ท 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการสารสนเทศ / ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
ชื่อผู้แต่งดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกT58.64 ด521 2558,025.04 ด72ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา การบริการและเผยแพร่สาสนเทศ หน่วยที่ 1-7 มหาวิทยาลัยสุโชทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยาสุโขทัยธรรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549
เลขเรียกZ 674.4 ก459 2549,025.52 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยพะเยา
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา การวิเคราะห์สารสนเทศ = Information analysis
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2550
เลขเรียกZ696.A4 ส41 2550,025.3 ส481ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพะเยา
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ = Introduction to print media : หน่วยที่...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539.
เลขเรียกZ 116.A2 ค181 2539,070.579 ส241อ11
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา สารนิเทศศาสตร์เบื้องต้น = Introduction to information science : หน่วยที่ 8 - 15...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กิ่งจันทร์การพิมพ์, 2538.
เลขเรียกZ 665 ส668 2538,020 ส241อ6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยพะเยา
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา แหล่งสารนิเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ = Information sources in ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535.
เลขเรียกZ 697.S6 ห829 2535,028.7 ส241อ2 ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา แหล่งสารนิเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 7-10 สาขาวิชาศิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช . สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549
เลขเรียกZ 697.S6 ห829 2549,028.7 ม246
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยพะเยา
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ = Information sources i...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาศึกษาศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.
เลขเรียกZ 697.S6 ห829 2547,028.7 ม19อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) = Information resources develo...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกZ687 ม246 2554,025.21 ส711อ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพะเยา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา