Found: 857  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
841
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการเสริมปกหนังสือ และการซ่อมหนังสือ / สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ; ณัฐธยาน์ ไ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนักหอสมุดกลาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักหอสมุดฯ, 2555.
เลขเรียกZ700 �591,025.7 ม19ท 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
842
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการสารสนเทศ / ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
ชื่อผู้แต่งดิชิตชัย เมตตาริกานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกT58.64 ด521 2558,025.04 ด72ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
843
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา การบริการและเผยแพร่สาสนเทศ หน่วยที่ 1-7 มหาวิทยาลัยสุโชทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยาสุโขทัยธรรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549
เลขเรียกZ 674.4 ก459 2549,025.52 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยพะเยา
844
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา การวิเคราะห์สารสนเทศ = Information analysis
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2550
เลขเรียกZ696.A4 ส41 2550,025.3 ส481ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพะเยา
845
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ = Introduction to print media : หน่วยที่...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539.
เลขเรียกZ 116.A2 ค181 2539,070.579 ส241อ11
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
846
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา สารนิเทศศาสตร์เบื้องต้น = Introduction to information science : หน่วยที่ 8 - 15...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กิ่งจันทร์การพิมพ์, 2538.
เลขเรียกZ 665 ส668 2538,020 ส241อ6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยพะเยา
847
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา แหล่งสารนิเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ = Information sources in ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535.
เลขเรียกZ 697.S6 ห829 2535,028.7 ส241อ2 ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
848
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา แหล่งสารนิเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 7-10 สาขาวิชาศิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช . สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549
เลขเรียกZ 697.S6 ห829 2549,028.7 ม246
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยพะเยา
849
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ = Information sources i...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาศึกษาศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.
เลขเรียกZ 697.S6 ห829 2547,028.7 ม19อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
850
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) = Information resources develo...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกZ687 ม246 2554,025.21 ส711อ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพะเยา
..more
851
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 13311 หน่วยที่ 1- 8 = Introduction resources deveiopmen...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549.
เลขเรียกZ 689 ก494 2549,025.2 ส48อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
852
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ฉบับปรับปรุง / Introduction to print media...
พิมพลักษณ์นนทบุรี / สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545.
เลขเรียกZ 116.A2 ค181 2545,070.5 ม19อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยพะเยา
853
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีสารนิเทศเบื้องต้น = Introduction information technology / สาขาวิชาศิลป...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชา, 2543-
เลขเรียกZ699 ส747อ,025.04 ส 41 ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
854
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการเรียนวิชาสารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า / ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2538.
เลขเรียกZ674.4 อ884 2538,025.56 ม884อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
855
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556.
เลขเรียกZ1037.A1 น927,028 นอ927
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา