Found: 861  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
856
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ฉบับปรับปรุง / Introduction to print media...
พิมพลักษณ์นนทบุรี / สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545.
เลขเรียกZ 116.A2 ค181 2545,070.5 ม19อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยพะเยา
857
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาเทคโนโลยีสารนิเทศเบื้องต้น = Introduction information technology / สาขาวิชาศิลป...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชา, 2543-
เลขเรียกZ699 ส747อ,025.04 ส 41 ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
858
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการเรียนวิชาสารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า / ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2538.
เลขเรียกZ674.4 อ884 2538,025.56 ม884อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
859
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556.
เลขเรียกZ1037.A1 น927,028 นอ927
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
860
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งบริการสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ / มัลลิกา นาถเสวี.
ชื่อผู้แต่งมัลลิกา นาถเสวี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2553.
เลขเรียกZ675.S6 ม64 2553,025.063 ม64ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา