Found: 477  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลางฝูงแพะหลังหัก / อุมมีสาลาม อุมาร
ชื่อผู้แต่งอุมมีสาลาม อุมาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2557.
เลขเรียก895.91301 อ846ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลาโหม คำฉันท์ / สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกระทรวงกลาโหม, 2552.
เลขเรียกUA853.ท9 ส64,895.911 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกล้าขึ้นเวที : วิธีขจัดอาการประหม่าอย่างได้ผล / อธิคม สวัสดิญาณ.
ชื่อผู้แต่งอธิคม สวัสดิญาณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เต๋าประยุกต์ 2011, 2556.
เลขเรียก808.51 อ145ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาพย์กลอนวิพากษ์วิจารณ์สังคมและการเมืองสยาม เล่ม 3 (2494-2495 และ 2501-2502) / นายผี (อัศนี พลจันทร...
ชื่อผู้แต่งอัศนี พลจันทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่าน, 2557
เลขเรียกPL4205 น472ก ล.3 2557,895.911 อ576ก 2557 ล.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาพย์ผาแดงนางไอ่ / อิศเรศ ดลเพ็ญ.
ชื่อผู้แต่งอิศเรศ ดลเพ็ญ
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560
เลขเรียกPL4206 อ757 2560,895.911 อ385ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคำนวณโหลดโฟลว์โดยใช้เครือข่ายประสาท / ประดิษฐ์ เฟื่องฟู = Load flow calculation using a neural n...
ชื่อผู้แต่งประดิษฐ์ เฟื่องฟู 2515-
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก895.911009 ส242ห 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการ = Publishing journal articles / ผู้เขียน, Lucinda Becker, Pam D...
ชื่อผู้แต่งเบรกเกอร์, ลูซินดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อำภา ดาราศรี, 2557.
เลขเรียกPN146 บ257 2557,808.066 บ422ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบรรยายสรุปการพูดและการเขียน / รุ่งฤดี แผลงศร
ชื่อผู้แต่งรุ่งฤดี แผลงศร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกLC6515 ร637ก 2555,808.51 ร637ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริการปฐมภูมิ = Primary Care/ อุทัยวรรณ สุกิมนิล.
ชื่อผู้แต่งอุทัยวรรณ สุกิมานิล.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
เลขเรียก823 อ224ก 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2515-2539/ คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: การศาสนา กรมการศาสนา, 2541.
เลขเรียกZ 1035 ค123ก 2541,808.81 อ 19 ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 27 ตุลาคม 2547 / มหาวิทยาลัยหัวเฉียว...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2547
เลขเรียก808.062 ห117บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา