Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการสื่อสารภาษาต่างประเทสของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง...
ชื่อผู้แต่งเมธัส พานิช.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2558.
เลขเรียก428.3 ม541 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติ / ชัชวดี ศรลัมพ์.
ชื่อผู้แต่งชัชวดี ศรลัมพ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด, 256-.
เลขเรียกPL4157 ช358ก 2562,495.91 ช112ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องพูดจีนกลางในชีวิตประจำวัน [CD-ROM] / ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ; บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็มไอเอส ซอพท์เทค จำกัด, 2548
เลขเรียกPL1121.T5 พ842 2548,495.1 พ842
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องพูดอังกฤษธุรกิจ [videorecording] = Business English / เรียบเรียงเนื้อหาโดย แสงระวี ทองดี ; บรรณาธ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ม ไอ เอส ซอฟท์เทค, 2548.
เลขเรียกPE1115 พ73 2548,428 ส727พ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
6
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องพูดอังกฤษธุรกิจ.
เลขเรียก428.24 ม.ป.ท. ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม.
เลขเรียก428.349 ล982ภ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องศัพท์อังกฤษ จีน ไทย / เรณู ชูความคิด.
ชื่อผู้แต่งเรณู ชูความคิด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วังแก้ว, 2550.
เลขเรียก495.181 ร54ศ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องหัดพูดจีนกลาง 1 [videorecording] = Chinese 1 / Ding Jiefen ; ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค, 2547.
เลขเรียกPL1121.T5 ห63 2547,495.18 ห114 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องหัดพูดจีนกลาง 2 [videorecording] = Chinese 2 / Ding Jiefen ; ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค, 2547.
เลขเรียกPL1121.T5 ห63 2547,495.1834 ด32ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
11
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเรียนคันจิขั้นพื้นฐานสำหรับสอบวัดระดับ 3 [Video CD] / เรียบเรียงเนื้อหา สุขสรรค์ สุวรรณประเสริฐ, จา...
ชื่อผู้แต่งสุขสรรค์ สุวรรณประเสริฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค, 2548.
เลขเรียก495.681 ส703ร 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา