Found: 14  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการศึกษาความสนใจในการอ่านหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง / จริยา สงวนจิตร แ...
ชื่อผู้แต่งจริยา สงวนจิตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2534
เลขเรียก028.9 จ167ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม / วีระพงศ์ ชื่นตา, วิโรจน์ บัวงาม และสมบัติ ...
ชื่อผู้แต่งวีระศักดิ์ ชื่นตา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2547
เลขเรียก005.8 ว849ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความเที่ยงของแบบสอบถามที่มีมาตรประมาณค่าต่างกัน / เอกลักษณ์ คล้ายสุบรรณ
ชื่อผู้แต่งเอกลักษณ์ คล้ายสุบรรณ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โปรแกรมวิชาการวัดผลการศึกษา สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2546
เลขเรียก001.4222 อ881ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง ระบบงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต / มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเ...
ชื่อผู้แต่งมานพ ชาชิโย.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2547
เลขเรียก005.74 ม443ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง เจตคติของนักศึกษาต่อบริการอินเทอร์เน็ตขอมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม / สมพร ศิริสว...
ชื่อผู้แต่งสมพร ศิริสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
เลขเรียก004.678 ส265ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง โครงการเสริมสร้างคุณภาพและติดตามผลงานวิจัย ระหว่าง พ.ศ.2540-2545 / สำนักวิจัย...
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2546
เลขเรียก001.4 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
7
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี / จุมพจน์ วนิ...
ชื่อผู้แต่งจุมพจน์ วนิชกุล.
พิมพลักษณ์กาญจนบุรี : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกาญจนบุรี, 2547
เลขเรียก027.7 จ636ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ / พัชรา ทิพ...
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์, 2547
เลขเรียก027.7 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างบทเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง พิพิธภัณฑ์ท...
ชื่อผู้แต่งสัมฤทธิ์ ทองสิมา.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
เลขเรียก069.09593 ส616บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
10
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยและพัฒนา การจัดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของชุมชนบ้านขุนสม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2550
เลขเรียก069.09593 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตสำนักวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / นิรมล อัจฉ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2547
เลขเรียก027.7 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาห้องสมดมีชีวิต (Living Library) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย / รัตนา แสง...
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2547
เลขเรียก027.7 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยห้องสมุดมีชีวิต : การใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อการเข้าถึงท...
พิมพลักษณ์ราชบุรี : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2548
เลขเรียก027.7 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
14
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยห้องสมุดมีชีวิต การพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เป็นห้องสมุดมีชีวิต...
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2547
เลขเรียก027.7 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา