Found: 20  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMind Map ศัพท์เกาหลี แบบเน้นๆ / ซอน อิน เค ; พิมพ์ชนก อินอ่ำ, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งซอน อิน เค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2563.
เลขเรียก495.7 ซ117ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWhat''s the Question? คำถามภาษาอังกฤษคิดว่าง่าย แต่มักใช้ "ผิด" / นันทนา โอซาว่า.
ชื่อผู้แต่งนันทนา โอซาว่า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อ่านเพลิน, 2563.
เลขเรียก428 น418ว 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA MODEL ร่วมกับแอพพลิเ...
ชื่อผู้แต่งบุรัสกร ธรรมขันธ์.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ, 2563.
เลขเรียก428.43 บ4711ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ Edmodo Application สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึก...
ชื่อผู้แต่งอมรชัย อินสอน.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2563.
เลขเรียก428.43 อ167ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมห...
ชื่อผู้แต่งDai, Yunli.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2563.
เลขเรียก495.107 ด964ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง My Daily Life โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการ...
ชื่อผู้แต่งศักดิ์กุมภา อินชื่น.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2563.
เลขเรียก428.0712 ศ111ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ระดับ 2 (HSK 2) / นพพิชญ์ ประหวั่น.
ชื่อผู้แต่งนพพิชญ์ ประหวั่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย , 2563.
เลขเรียก495.1 น16ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับ 1 (HSK 1) / นพพิชญ์ ประหวั่น.
ชื่อผู้แต่งนพพิชญ์ ประหวั่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย.
เลขเรียก495.1 น16ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับ 3 (HSK 3) / นพพิชญ์ ประหวั่น.
ชื่อผู้แต่งนพพิชญ์ ประหวั่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรประกาย , 2563.
เลขเรียก495.1 น16ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคอร์สเรียนจีนออนไลน์ : เรียนจีนเพื่อการสื่อสารและเริ่มต้นธุรกิจซื้อขาย พูดจีน 900 ประโยคในเล่ม / วิท...
ชื่อผู้แต่งวิทิต รุจิรวณิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีเอ็นเอส ครีเอชั่น, 2563
เลขเรียกPL1121.T5 ว594ค 2563,495.1 ว594ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตะลุยโจทย์อัศจรรย์วันเดียว...ผ่าน ภาษาไทยครูลิลลี่ / กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์.
ชื่อผู้แต่งกิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กิจมาโนชญ์ ติวเตอร์, 2563.
เลขเรียก495.918 ก659ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องติว TOPIK II : คำศัพท์ภาษาเกาหลีระดับกลาง / อี, ซอยอน.
ชื่อผู้แต่งอี, ซอยอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นกล้า , 2563.
เลขเรียกPL911 อ769ต 2563,495.7 อ3ต 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตีแตก TOEIC new format ฉบับสมบูรณ์ / นเรศ สุรสิทธิ์
ชื่อผู้แต่งนเรศ สุรสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี. เอส. เพรส, 2563.
เลขเรียกPE1128 น266ต 2563,428.0076 น266ต 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา