Found: 28  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ทศวรรษ แห่งการครองราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการสืบสานวัฒนธรรม [text] : ตามรอยพระยุคลบ...
ชื่อผู้แต่งชูสิทธิ์ ชูชาติ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2559
เลขเรียก895.915 ช691จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนเชิงสร้างสรรค์ [text] : Creative writing / ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน
ชื่อผู้แต่งธรงวิทย์ ทองเสี่ยน
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2559
เลขเรียก808.06 ธ311ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรักใดจะไม่ปวดร้าว / ชวนหนี, ผู้เขียน ; สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ผู้แปล ; โกศล...
ชื่อผู้แต่งชวนหนี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2559
เลขเรียกPL2879.C498 ค56,895.13 ช175ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตของประเทศ / วิษณุ เครืองาม
ชื่อผู้แต่งวิษณุ เครืองาม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2559
เลขเรียกPN3355 ว-ช 2559,895.913 ว768ช 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 20 / สุรเดช โชติอุดมพันธ์
ชื่อผู้แต่งสุรเดช โชติอุดมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกPN771 ส74,809 ส845ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำดีเพื่อพ่อ [text] : ตามพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2559
เลขเรียก895.915 ท411
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนาฏยวรรณกรรมวิจักษณ์ : บทละครคุณสมภพ / มารศรี สอทิพย์, อาทิตย์ ดรุนัยธร, บรรณาธิการ text
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2559
เลขเรียกPL4209.2.ส45 ม64 2559,808.82 น457น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทการแสดงจากวรรณคดีไทย / มนตรี มีเนียม
ชื่อผู้แต่งมนตรี มีเนียม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกPL4209.2.ม35 บ63,895.912 ม151บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกท้าวสัทธาสูรและวิรุญจำบัง / พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านสวนการพิมพ์, 2559
เลขเรียกPL ร6บ 2559,895.911 บ129บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบ้านนอก...พรุ่งนี้ที่อยากเห็น / ชมรมสื่อบ้านนอก text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอพีจี มีเดียพลัส, 2559
เลขเรียกHN49.C6 บ 2559,895.914 บ292บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผญาข่อหล่อท่อปัญญา (รวมผญาบันทึกประจำวัน) เล่ม 2 / จ. เขมจิตต์
ชื่อผู้แต่งจ. เขมจิตต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรมการพิมพ์, 2559.
เลขเรียกPL4209.1 จ111ญ 2559,895.911 จ111ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผญาข่อหล่อท่อปัญญา (รวมผญาบันทึกสู่มื้อ) เล่ม 3 / จ. เขมจิตต์
ชื่อผู้แต่งจ. เขมจิตต์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : นิติธรรมการพิมพ์, 2559.
เลขเรียกPL4209.1 จ111ข,895.911
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผญาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตบ้านนาเพียง / อิศเรศ ดลเพ็ญ
ชื่อผู้แต่งอิศเรศ ดลเพ็ญ
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559.
เลขเรียกPL4221 อ757,895.911 อ757ผ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระชนกนาถ พระปิยมหาราช ของชาวไทย [text] / คณะอนุกรรมาธิการศึกษามาตรการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสถา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2559
เลขเรียก895.915 พ323
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา