Found: 36  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกวีชีวิต ชีวิตกวี ภาคปัจฉิมวัย / ทองแถม นาถจำนง
ชื่อผู้แต่งทองแถม นาถจำนง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2558
เลขเรียกPL4209 ท266ก 2558,895.911 ท266ก 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร : รายงานวิจัยสถาบัน / นวิพรรณ ...
ชื่อผู้แต่งนวิพรรณ ตันติพลาผล.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558.
เลขเรียก808.066 น173ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแต่งนวนิยาย = Novel writing / สมเกียรติ รักษ์มณี
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ รักษ์มณี
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สัมปชัญญะ, 2558
เลขเรียกPN3365 .ส445 2558,808.3 ส232ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนขี่เสือ / ภวานี ภัฏฏาจารย์ เขียน ; จิตร ภูมิศักดิ์ แปล
ชื่อผู้แต่งภวานี ภัฏฏาจารย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชนนิยม, 2558
เลขเรียกPK4142.B48 ภ56 2558,891.436 ภ172ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำกล่าวนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เล่มที่ ๑.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2558.
เลขเรียก895.915 ป1711ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร / นวิพรรณ ตันติพล...
ชื่อผู้แต่งนวิพรรณ ตันติพลาผล
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2562.
เลขเรียก808.066 น297ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายถึงแม่ / สุภาภรณ์ อัษฎมงคล, บรรณาธิการต้นฉบับ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.), 2558.
เลขเรียกHQ75.15 จ35 2558,808.86 จ149 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจังหวัดเล็กๆ ที่เด็กๆ ได้หัวเราะ.
พิมพลักษณ์ตรัง : พี พี พริ้นติ้ง (นกเช้าสำนักพิมพ์), 2558.
เลขเรียก895.914 จ112
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชวนอาจารย์เขียนตำรา ตอน เส้นทางสู่ศาสตราจารย์/ ณัชชา พันธุ์เจริญ [Text]
ชื่อผู้แต่งณัชชา พันธุ์เจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกศกะรัต, 2558
เลขเรียกLB2369 ณ212 2558,808.066 ณ212ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตงามตามคำสอนของพระเจ้าอยู่หัว : การศึกษาตามพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตขอ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บี มีเดีย, 2558
เลขเรียกDS586 ช 2558,895.915 ภ861ช 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดอกไม้หนึ่งมิติ / ฟ้า พูลวรลักษณ์
ชื่อผู้แต่งฟ้า พูลวรลักษณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมมติ, 2558.
เลขเรียกPL4209.1 ฟ311,895.911 ฟ311ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำความดี---ไม่มีที่สิ้นสุด : รวมเรื่องสั้นสะท้อนคุณธรรมความดี 40 เรื่องจากผลงานเยาวชนไทย / รัชพงศ์...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2558.
เลขเรียกBJ1528.T5 ท6 2558,808.831 ท211
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิราศพระบาท = Journey to Phra Buddhabaat / โดย สุนทรภู่ ; แปลโดย เสาวณีย์ นิวาศะบุตร
ชื่อผู้แต่งสุนทรภู่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจำหน่าย], 2558
เลขเรียกPL4209.1.ส7 น64,895.911 ส798น 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สยามบรมราชกุมารี : ใต้ร่มพระบารมีสยามบรมราชกุมารีแห่งแผ่นดิน / คณะ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, [2558?].
เลขเรียก895.911 ท56บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา