Found: 33  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องADHD รักฉันทีนะคะคุณชายอัจฉริยะ / Oh_nana เขียน
ชื่อผู้แต่งโอ นานา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2558
เลขเรียก895.913 อ96อ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTime หมุนเวลาตาย / ภาคินัย
ชื่อผู้แต่งภาคินัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก้าวกระโดด, 2558
เลขเรียก895.913 ภ123ท 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแต่งนวนิยาย = Novel writing / สมเกียรติ รักษ์มณี
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ รักษ์มณี
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สัมปชัญญะ, 2558
เลขเรียกPN3365 .ส445 2558,808.3 ส232ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้ามชาติ ข้ามศาสตร์ ข้ามศิลป์ / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
ชื่อผู้แต่งรื่นฤทัย สัจจพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2558.
เลขเรียกPN863 ร556,895.9109 ร556ข 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิงมงกุฏ ในฐานะทรงเป็นนักนิติศาสตร์ / โดย ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช
ชื่อผู้แต่งเสนีย์ ปราโมช ม.ร.ว. 2448-2540.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558
เลขเรียกDS581 ส55ส 2558,895.915 ส255ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจังหวัดเล็กๆ ที่เด็กๆได้หัวเราะ / กองบรรณาธิการ ประมวล มณีโรจน์ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์พัทลุง : สำนักงานวัฒธรรมจังหวัดพัทลุง, 2558
เลขเรียก808.84 จ235 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดอกไม้หนึ่งมิติ / ฟ้า พูลวรลักษณ์
ชื่อผู้แต่งฟ้า พูลวรลักษณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมมติ, 2558.
เลขเรียกPL4209.1 ฟ311,895.911 ฟ311ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำความดี---ไม่มีที่สิ้นสุด : รวมเรื่องสั้นสะท้อนคุณธรรมความดี 40 เรื่องจากผลงานเยาวชนไทย / รัชพงศ์...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2558.
เลขเรียกBJ1528.T5 ท6 2558,808.831 ท211
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวนิยายญี่ปุ่นสมัยใหม่ / เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์.
ชื่อผู้แต่งเดือนเต็ม กฤษดาธานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกPL 747.55 ด933ญ 2558,895.63 ด6115น 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนาฏยวรรณคดีสโมสร / สรณัฐ ไตลังคะ และ รัตนพล ชื่นค้า บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาวรรณคดี ภาควิชาดนตรี และคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร และวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม, 2558.
เลขเรียกPL4207 น6 2558,895.91009 น456 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานคำกลอนสุนทรภู่ / สุนทรภู่.
ชื่อผู้แต่งสุนทรภู่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2558.
เลขเรียกPL4209.1 ส7น63 2558,895.911 ส444น 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิราศพระบาท = Journey to Phra Buddhabaat / โดย สุนทรภู่ ; แปลโดย เสาวณีย์ นิวาศะบุตร
ชื่อผู้แต่งสุนทรภู่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจำหน่าย], 2558
เลขเรียกPL4209.1.ส7 น64,895.911 ส798น 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิราศเมืองเพชร โดย สุนทรภู่ = Journey to Petchburi : a poem by Sunthorn Phu / สุนทรภู่ ; แปลโดย เส...
ชื่อผู้แต่งสุนทรภู่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2558.
เลขเรียกPL4209.1.ส7 ส798,895.911 ส798น 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชุมคำกลอนสุนทรภู่ / สุนทรภู่.
ชื่อผู้แต่งสุนทรภู่ 2329-2398.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2558.
เลขเรียกPL4202.2 ส245 2558,895.911 ส798ป 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา