Found: 307  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำคมซุปเปอร์ฮิต / อธิเทพ ฐิติรัตนวรกุล, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งอธิเทพ ฐิติรัตนวรกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพลินใจ, ม.ป.ป.
เลขเรียก808.882 อ143ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำคมโดนใจสุดสุด : คำคม...เพียงประโยคเดียวอาจเปลี่ยนชีวิติคุณได้ / เรียบเรียงโดย อภิราษฏร์ ชุ่มมงคล
ชื่อผู้แต่งอภิราษฏร์ ชุ่มมงคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซิเอ็ดยูเคชั่น, [ม.ม.ป.]
เลขเรียกPN6095.T5 อ262ค,808.88 อ16ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำฉันท์ดุษฎีสังเวยและกาพย์ขับไม้กล่อมพระศรีนรารัฐราชกิริณี / สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัต...
ชื่อผู้แต่งสิรินธรเทพรัตนสุดา, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], [253-]
เลขเรียก895.911 ส731ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำฉันท์ดุษฎีสังเวยและกาพย์ข้างไม้ / สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่อผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2527
เลขเรียก895.911 ท622ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำสอนจดหมายและย่อความไทย / รวบรวมและเรียบเรียง อาจารย์แผนกภาษาไทยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พิมพลักษณ์โรงพิมพ์มหาดไทย กรมราชทัณฑ์, 2511
เลขเรียก808.6 ค383
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำแม่สอน ประมวลพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัวพุทธศกราช 2504-2...
ชื่อผู้แต่งสิริกิติ์, สมเด็จพระนางเจ้า, 2475-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สำนักงานฯ, [ม.ป.ป].
เลขเรียก895.915 ส37ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเขียนรายงานวิชาการ / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ฝ่ายบัณฑิตศึกษาสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536
เลขเรียก808.066 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเขียนเรื่องบันเทิงคดีและสารคดีสำหรับเด็ก / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
เลขเรียก808.02 ส 16 ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือลิลิตพระลอ / พระลอ
ชื่อผู้แต่งพระลอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา, 2513
เลขเรียก895.9110202 พ171ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสู่อาชีพพิธีกร / สนฉัตร พัวพิมล
ชื่อผู้แต่งสนฉัตร พัวพิมล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอร์แลนด์, [253-]
เลขเรียก808.51 ส187ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องค่าของวรรณคดี / เสฐียรโกเศศ
ชื่อผู้แต่งเสฐียรโกเศศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2515
เลขเรียก895.91 ส893ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องค่านิยมในสำนวนไทย / เพ็ญแข วัจนสุนทร.
ชื่อผู้แต่งเพ็ญแข วัจนสุนทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : โรงพิมพ์วิทยากร.
เลขเรียก808.88 พ53ค ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานประพันธ์ประเภทนวนิยายและนวนิยายอเมริกัน / รมณี กอวัฒนา
ชื่อผู้แต่งรมณี กอวัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2526
เลขเรียก813 ร386ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 36 พรรษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2534
เลขเรียก895.9108 ง335
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานเรียบเรียงร้องกรองและการแต่งร้อยกรองในโอกาสต่างๆ / พงษ์ศิลป์ บุณยะนิวาศ
ชื่อผู้แต่งพงษ์ศิลป์ บุณยะนิวาศ
พิมพลักษณ์จันทบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2548
เลขเรียก895.911 พ255ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา