Found: 302  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจะพูดอะไรดี...เมื่อคุณไม่รู้ว่าจะพูดอะไร / อลิซ เฟลมมิ่ง แปลโดยอุดมพงศ์.
ชื่อผู้แต่งเฟลมมิ่ง, อลิซ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่น้ำ, [ม.ป.ป.].
เลขเรียก808.5 ฟ642จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากชาวนามาเป็นเข้าของฟาร์ม / ชัยนันท์ นันทพันธ์
ชื่อผู้แต่งชัยนันท์ นันทพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2525
เลขเรียก895.91006 ช387จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจาณักยะ : ปราชญ์แห่งชมพูทวีป / ปัญจปาเกส ไอย์ยาร์ ; แปลโดย เสฐียร พันธรังษี
ชื่อผู้แต่งปัญจปาเกส ไอย์ยาร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2509
เลขเรียก891.43 ป523จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฉันจะไม่ปล่อยมือเธอ / บรรณาธิการ ประภัสสร เสวิกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, [ม.ป.ป]
เลขเรียก808.831 ฉ115
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชะแว๊บ / ชายกาง.
ชื่อผู้แต่งชายกาง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เส้นดินสอ, [ม.ป.ป.].
เลขเรียก895.917 ช523ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและงานของสุนทรภู่ / สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ชื่อผู้แต่งดำรงราชานุภาพ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา 2405-2486.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2519
เลขเรียก809 ด495ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตและผลงานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ / ม.จ.พูนพิศมัย ดิศกุล
ชื่อผู้แต่งพูนพิศมัย ดิศกุล, ม.จ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลังวิทยา, 2517
เลขเรียก809.2 พ851ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมนุมตำรากลอน ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา, 2519
เลขเรียก808.81 ช625
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมนุมโครงกาพย์กลอนดอกสร้อยและสักวา / บุญหลง จ่างศรี
ชื่อผู้แต่งบุญหลง จ่างศรี.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : บ้านไผ่, ม.ป.ป.
เลขเรียก808.14 บ612ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องช่องที่ไม่ว่าง / จอห์น บร๊าฟ แปลโดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก
ชื่อผู้แต่งบร๊าฟ, จอห์น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ, 2527
เลขเรียก891.21 บ213ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซัดดัม ฮุสเซน ว่าด้วยสงครามปฏิบัติอาหรับ / ทันพงษ์ รัศมานันท์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สเปซพับลิเคชั่น, [253-]
เลขเรียก808.85 ซ152
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซื่อชวื่อถงถัง / เล่าเซ่อ
ชื่อผู้แต่งเหลาเซ่อ.
พิมพลักษณ์ปักกิ่ง : ปักกิ่ง, 1984
เลขเรียก895.13 ห734ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องณ ที่ดวงตะวันฉาย : รวมบทกวีและคำประกาศแห่งความรู้สึกของ อินเดียแดง / ศานติ จรัสแสง
ชื่อผู้แต่งแม็คลูแฮน ที.ซี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2528
เลขเรียก808.888 ม856ณ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดอกสร้อยสุภาษิต 10 บท และคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ, 2513
เลขเรียก895.911 ด269
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวละครในรามเกียรติ์ / ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์
ชื่อผู้แต่งศรีสุรางค์ พูนทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2525
เลขเรียก895.9108027 ศ175ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา