Found: 388  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทุติยอสูร / อลินา.
ชื่อผู้แต่งอลินา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลูกองุ่น, 2558.
เลขเรียก895.913 อ426อ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนรางกุโรวาท / พระนิพนธ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์.
ชื่อผู้แต่งนราธิปประพันธ์พงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์กรมศิลปากร, 2558.
เลขเรียกPL4209.N3 น172 2558,808.0681 น234น 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวนิยายญี่ปุ่นสมัยใหม่ / เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์.
ชื่อผู้แต่งเดือนเต็ม กฤษดาธานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกPL 747.55 ด933ญ 2558,895.63 ด6115น 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนอกเส้นทาง/ กร ศิริวัฒโณ
ชื่อผู้แต่งกร ศิริวัฒโณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: แพรวสำนักพิมพ์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558
เลขเรียกPZ1 ก-น 2558,808.838 ก17น 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักอ่านผู้ยิ่งเล็ก / วดีลดา เพียงศิริ และละออ ศิริบรรลือชัย.
ชื่อผู้แต่งวดีลดา เพียงศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟรีฟอร์ม, 2558.
เลขเรียกZ1003.5.ท9 น62,808.84 น381 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนาฏยวรรณคดีสโมสร / สรณัฐ ไตลังคะ และ รัตนพล ชื่นค้า บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาวรรณคดี ภาควิชาดนตรี และคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร และวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม, 2558.
เลขเรียกPL4207 น6 2558,895.91009 น456 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานคำกลอนสุนทรภู่ / สุนทรภู่.
ชื่อผู้แต่งสุนทรภู่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2558.
เลขเรียกPL4209.1 ส7น63 2558,895.911 ส444น 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานคำกลอนสุนทรภู่ เรื่อง ลักษณวงศ์ [text] / สุนทรภู่ ; บรรณาธิการโดย พันธุ์อร จงประสิทธิ์
ชื่อผู้แต่งสุนทรภู่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2558
เลขเรียกPL4209.1.ส7 น591 2558,895.911 ส798น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
144
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานคำกลอนสุนทรภู่ เรื่อง สิงหไกรภพ [text] / สุนทรภู่ ; บรรณาธิการโดย พันธุ์อร จงประสิทธิ์
ชื่อผู้แต่งสุนทรภู่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2558
เลขเรียกPL4209.1.ส73 น63 2558,895.911 ส798น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
..more
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิยายอิงอัตชีวประวัติ เรื่อง สร้างความดีตราบยังมีลมหายใจ / โดย บุญศรี โสดีโสดา text
ชื่อผู้แต่งบุญศรี โสดีโสดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2558
เลขเรียก809 บ572น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิราศดิบ / รงค์ วงษ์สวรรค์ text
ชื่อผู้แต่งรงค์ วงษ์สวรรค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไรท์เตอร์, 2558
เลขเรียกPL4209.3.ร22 น64 2558,895.918 ร113น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิราศพระบาท = Journey to Phra Buddhabaat / โดย สุนทรภู่ ; แปลโดย เสาวณีย์ นิวาศะบุตร
ชื่อผู้แต่งสุนทรภู่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจำหน่าย], 2558
เลขเรียกPL4209.1.ส7 น64,895.911 ส798น 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิราศเมืองเพชร โดย สุนทรภู่ = Journey to Petchburi : a poem by Sunthorn Phu / สุนทรภู่ ; แปลโดย เส...
ชื่อผู้แต่งสุนทรภู่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2558.
เลขเรียกPL4209.1.ส7 ส798,895.911 ส798น 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิราศเมืองแกลง โดย สุนทรภู่ = Journey to Muang Klaeng : a poem by Sunthorn Phu / สุนทรภู่ ; แปลโดย...
ชื่อผู้แต่งสุนทรภู่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2558.
เลขเรียกPL4209.1.ส7 ส798ก,895.911 น372 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สยามบรมราชกุมารี "ใต้ร่มพระบารมีสยามบรมราชกุมารีแห่งแผ่นดิน" / คณะก...
ชื่อผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระ 2498-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2558
เลขเรียก808.81 ท622บ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา