Found: 388  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องŒวรรณวิทย์ วรรณศิลป์ / มารศรี สอทิพย์
ชื่อผู้แต่งมารศรี สอทิพย์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2554
เลขเรียก895.9109 ม468ว 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกราบแม่ / บรรณาธิการโดย นาวิน อินทร์ศร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทพลังแม่, 2557
เลขเรียกHQ759 ก 2558,895.911 ก172
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลิ่นแก้วทวิกาล / ไพลินภัทร
ชื่อผู้แต่งไพลินภัทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2558.
เลขเรียก895.913 พ994ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลิ่นไอ การเมือง และภาพยนตร์ อ่าน "งานศิลปะในยุคของการผลิตซ้ำแบบจักรกล" ของวอลเตอร์ เบนยามิน / อรรถ...
ชื่อผู้แต่งอรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง
พิมพลักษณ์(17), 390 หน้า : ภาพประกอบ ; 20 ซม.
เลขเรียก838.91209 อ366ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลิ่นไอ การเมือง และภาพยนตร์ อ่าน "งานศิลปะในยุคของการผลิตซ้ำแบบจักรวาล" ของวอลเตอร์ เบนยามิน / อรร...
ชื่อผู้แต่งอรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2558.
เลขเรียกPT2603.E455 อ4ก 2558,838.91209 อ366ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกวีชีวิต ชีวิตกวี ภาคปัจฉิมวัย / ทองแถม นาถจำนง
ชื่อผู้แต่งทองแถม นาถจำนง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2558
เลขเรียกPL4209 ท266ก 2558,895.911 ท266ก 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง / พระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร.
ชื่อผู้แต่งธรรมธิเบศร์ไชยเชษฐ์สุริยวงศ์ เจ้าฟ้า.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ดรีม พับลิชชิ่ง, 2558.
เลขเรียก895.911 ธ337ก3 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร : รายงานวิจัยสถาบัน / นวิพรรณ ...
ชื่อผู้แต่งนวิพรรณ ตันติพลาผล.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558.
เลขเรียก808.066 น173ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร : รายงานวิจัยสถาบันเรื่อง / นว...
ชื่อผู้แต่งนวิพรรณ ตันติพลาผล
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558.
เลขเรียก808.066 น297ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะการเขียนเรียงความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โ...
ชื่อผู้แต่งยุพิน โสพัฒน์
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ, 2558.
เลขเรียก808.4 ย246ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยแบบฝึกทักษะสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 / ปริญญา เงินพลอ...
ชื่อผู้แต่งปริญญา เงินพลอย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกLB1528 ป46 2558,808.06 ป458ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแต่งคำประพันธ์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป...
ชื่อผู้แต่งยุพิน โสพัฒน์
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ, 2558.
เลขเรียก801.1 ย246ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพูดในงานอาชีพ = Speaking for careers / สุรีพร พูลประเสริฐ, เรืองอุไร อินทรประเสริฐ, เอนก อัครบั...
ชื่อผู้แต่งสุรีพร พูลประเสริฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2558.
เลขเรียก808.5 ส866ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพูดในที่ชุมนุม= How to develop self-confidence and influence people by public speaking / เดล คาร์...
ชื่อผู้แต่งคาร์เนกี, เดล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2558.
เลขเรียกPN 4129 ค336ก,808.51 ค275ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบและการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในวรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้ว ประเภทนวนิยาย ระหว่...
ชื่อผู้แต่งศิวพร ดุดง.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558.
เลขเรียก895.91309 ศ542ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา