Found: 39  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAfter Effects 2020 Professional guide / อิศเรศ ภาชนะกาญจน์.
ชื่อผู้แต่งอิศเรศ ภาชนะกาญจน์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2562
เลขเรียก006.68 อ3857อ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องArtificial intelligence with machine learning, AI สร้างได้ด้วยแมชชีนเลิร์นนิ่ง / ปริญญา สงวนสัตย์.
ชื่อผู้แต่งปริญญา สงวนสัตย์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2562.
เลขเรียกQ335 ป458 2562,006.3 ป458 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องExcel expert skills รวมเทคนิค และประสบการณ์ขั้น Advance จากมืออาชีพตัวจริง / ดวงพร เกี๋ยงคำ
ชื่อผู้แต่งดวงพร เกี๋ยงคำ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บริษัทไอดีซี พรีเมียร์, 2562.
เลขเรียกHF5548.4.M523 ด211อ,005.369 ด172อ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPimtha x Mayy R โลกสดใสเวลาที่เรามีใครสักคน / พิมฐา, เมอา, เรื่อง.
ชื่อผู้แต่งพิมฐา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Steps, 2562.
เลขเรียก089.95911 พ713พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSketchUp 2019 / เอกชัย นันทพลชัย.
ชื่อผู้แต่งเอกชัย นันทพลชัย.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บริษัทไอดีซี พรีเมียร์, 2562.
เลขเรียก006.68 อ512ส 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSwift 4 พื้นฐานสำหรับพัฒนาแอพบน iOS / จีราวุธ วารินทร์, เขียน.
ชื่อผู้แต่งจีราวุธ วารินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2562.
เลขเรียกQA 76.8 .S95 จ37 2562,005.369 จ575ส 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎข้อนึงของความสัมพันธ์ / คิดมาก, เขียน ; Pahn, ถ่ายภาพ.
ชื่อผู้แต่งคิดมาก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2562.
เลขเรียกBF575.S39 ค439 2562,089.95911 ค316ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีตัวอย่างการเขียนโครงร่างพิชิตทุน KM ด้านความมั่นคง / อนงค์ ภิบาล.
ชื่อผู้แต่งอนงค์ ภิบาล
พิมพลักษณ์สงขลา : โรงพิมพ์สมศักดิ์การพิมพ์, 2562.
เลขเรียก001.43 อ154ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมาณค่าความเที่ยงของสัมประสิทธิ์แอลฟาแบ่งชั้นแบบใหม่สำหรับมาตรวัดความผาสุกทางจิตแบบพหุมิติ = Es...
ชื่อผู้แต่งอาภากร เปรี้ยวนิ่ม.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก001.4 อ634ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกสมองด้านความใส่ใจ ความจำ การรับรู้มิติสัมพันธ์ และการบริหารจัดการของสมอ...
ชื่อผู้แต่งกรศิริ สร้อยสูงเนิน.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก005.1 ก183ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมภาพตามหลักการของเกสตัลท์สำหรับเพิ่มความใส่ใจต่อเนื่องและความจำขณะทำงานในวัยผู้ใหญ่ตอน...
ชื่อผู้แต่งรัชนีพร ศรีรักษา.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก005.1 ร335ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรู้สารสนเทศสำหรับการเรียบเรียงโครงงาน = Information Literacy for Project Writing/ แววตา เตชาทวีว...
ชื่อผู้แต่งแววตา เตชาทวีวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2562.
เลขเรียกZA3075 ว85 2562,025.524 ว287ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเข้าใจดิจิทัลกับพลเมืองไทย = Digital literacy in 21st สุภาภรณ์ เกียรติสิน Text
ชื่อผู้แต่งสุภาภรณ์ เกียรติสิน
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อัพทรูยู ครีเอทนิว, 2562
เลขเรียก005.741 ส838ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครอบครัวตึ๋งหนืดตะลุยวิทย์ ตอน Coding เกมทะลุจอ / Story box, เขียน ; Ryu, Soo-hyung, ภาพประกอบ ; วลี...
ชื่อผู้แต่งสตอรีบอกซ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2562
เลขเรียก003.54 ส169ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา