Found: 40  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องArtificial intelligence with machine learning, AI สร้างได้ด้วยแมชชีนเลิร์นนิ่ง / ปริญญา สงวนสัตย์.
ชื่อผู้แต่งปริญญา สงวนสัตย์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2562.
เลขเรียกQ335 ป458 2562,006.3 ป458 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBasic Python coding เรียนง่ายเป็นเร็ว สุชาติ คุ้มมะณี.
ชื่อผู้แต่งสุชาติ คุ้มมะณี
พิมพลักษณ์นนทบุรี ไอดีซีฯ 2562
เลขเรียกQA76.73.พ93 ส726 2562,005.13 ส761บ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBig data series III : big data in real cases / อสมา กุลวานิชไชยนันท์.
ชื่อผู้แต่งอสมา กุลวานิชไชยนันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คอราไลน์, 2562.
เลขเรียกQA76.9.B45 อ443,005.7 อ443บ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องExcel expert skills รวมเทคนิค และประสบการณ์ขั้น Advance จากมืออาชีพตัวจริง / ดวงพร เกี๋ยงคำ
ชื่อผู้แต่งดวงพร เกี๋ยงคำ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บริษัทไอดีซี พรีเมียร์, 2562.
เลขเรียกHF5548.4.M523 ด211อ,005.369 ด172อ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSketchUp 2019 / เอกชัย นันทพลชัย
ชื่อผู้แต่งเอกชัย นันทพลชัย
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บริษัทไอดีซี พรีเมียร์, 2562.
เลขเรียกNA2728 อ873,006.68 อ251ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างแนวคิดการผลิตสารคดีข่าวท้องถิ่นในการเผยเเพร่ทางสื่อสังคม = A Learni...
ชื่อผู้แต่งวิมลมาศ ปฐมวณิชกุล.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียก070.44 ว367ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารข้อมูลเชิงพื้นที่ทางการเกษตรบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต = Location base service for agriculture...
ชื่อผู้แต่งอรรควุธ แก้วสีขาว.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก005.74 อ177ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบ RMU MOOC สำหรับการจัดการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม = A...
ชื่อผู้แต่งธรัช อารีราษฎร์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียก004 ธ1711ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภักมหาสารคาม =...
ชื่อผู้แต่งราตรี สุภาเรือง.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียก006.76 ร247ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำสถาบันการศึกษาสำหรับนักเรียนนะดับอุดมศึกษา = The development of an education...
ชื่อผู้แต่งวงษ์ปัญญา นวนแก้ว.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียก005.262 ว128ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัมนาแอปพลิชันระบบลงทะเบียนบัณฑิตเข้าซ้อมรับปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามด้สยเทคโนโลยีคิว...
ชื่อผู้แต่งมณีรัตน์ ผลประเสริฐ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียก004.6782 ม143ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรู้สารสนเทศสำหรับการเรียบเรียงโครงงาน = Information Literacy for Project Writing/ แววตา เตชาทวีว...
ชื่อผู้แต่งแววตา เตชาทวีวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2562.
เลขเรียกZA3075 ว85 2562,025.524 ว287ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยทางการศึกษา = Educational research / ไพศาล วรคำ.
ชื่อผู้แต่งไพศาล วรคำ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ตักสิลาการพิมพ์, 2562.
เลขเรียกLB 1028 พ996ก,001.42 พ98ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนาเว็บไซต์พารัลแลกซ์หอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม ฑ.ศ. 2550 = Research and dev...
ชื่อผู้แต่งนฤมล อินทิรักษ์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียก006.76 น196ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา