Found: 61  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 คนผู้เปลี่ยนโลกให้เป็นสวรรค์สำหรับฉัน / ตาแป๋วมองโลก
ชื่อผู้แต่งตาแป๋วมองโลก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์, 2559
เลขเรียกAC 159 ว411ส,895.914 ต21ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ทศวรรษ แห่งการครองสิริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรม : ตามรอยพระยุ...
ชื่อผู้แต่งชูสิทธิ์ ชูชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2559
เลขเรียก895.915 ช691จ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายนคร / จ.เขมจิตต์.
ชื่อผู้แต่งจ.เขมจิตต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์นิธิธรรมการพิมพ์, 2559.
เลขเรียก895.911 จ111ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลักการสื่อสารและกระบวนการกลุ่ม เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์และทักษะการพู...
ชื่อผู้แต่งเสาวนีย์ วิชิต.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก808.5 ส517ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หลักการสื่อสารและกระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์และทักษะการพูด...
ชื่อผู้แต่งเสาวณีย์ วิชิต.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2559.
เลขเรียก808.5 ส517ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ธมนพัชร์ ศรีษะพลภูสิทธิ [T...
ชื่อผู้แต่งธมนพัชร์ ศรีษะพลภูสิทธิ
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2559.
เลขเรียก808.02 ธ16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนรายงานการวิจัย = Writing a research report / ชไมพร กาญจนกิจสกุล
ชื่อผู้แต่งชไมพร กาญจนกิจสกุล
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : พิมพ์ถูกดอทคอม, 2559
เลขเรียกLB2369 ช-ก 2559,808.066 ช296ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ธมนพัชร์ ศรีษะพลภูสิทธิ [Text]
ชื่อผู้แต่งธมนพัชร์ ศรีษะพลภูสิทธิ
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2559.
เลขเรียก808.02 ธ16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขุนช้าง ขุนแผน (ฉบับชำระใหม่) / พินิจ หุตะจินดา, บรรณาธิการ [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แปลนพริ้นท์ติ้ง, 2559.
เลขเรียกPL4209.1.ข7 ข74 2559,895.911 พ686ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดแบบขงเบ้ง เปลี่ยนแมวเป็นราสีห์ / ปรีชาพล เสรีวิริยะกุล
ชื่อผู้แต่งปรีชาพล เสรีวิริยะกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานาสำนักพิมพ์, 2559
เลขเรียกHF5549 ป467ค 2559,895.1 ป469ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการทำวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ / บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บัณฑิตวิทยาลัย
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2559
เลขเรียก808.066 ม19ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจอห์น เชอร์แมน = John Serman / วิลเลี่ยม บัตเลอร์ เยตส์, เขียน ; แจ่มจันทร์ ลอราส, แปล.
ชื่อผู้แต่งเยตส์, วิลเลี่ยม บัตเลอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มจันทร์ จันทกุล, [2559?].
เลขเรียก823.914 ย512จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา