Found: 21  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำระบบคุณภาพ ISO 17025 & GLP สำหรับห้องปฏิบัติการเคมี / อภิชาติ อิ่มยิ้ม
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ อิ่มยิ้ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกQD51 อ252ก,QY23 อ4ก 2559,542.1 อ252ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดปริมาณรังสีเอกซ์ : จากการตรวจวินิจฉัยและแนวทางการใช้รังสีอย่างเหมาะสม / ศุภวิทู สุขเพ็ง.
ชื่อผู้แต่งศุภวิทู สุขเพ็ง.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559, [2016].
เลขเรียกWN250.5.X7 ศ7ก 2559,539.7222 ศ727ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจปริมาณและความหลากชนิดของหิ่งห้อยในพื้นที่ทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน [จุลสา...
ชื่อผู้แต่งการันต์ ฐาปนาเวท.
พิมพลักษณ์จันทบุรี : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2559.
เลขเรียกQL ก6ก 2559,595.7644 ก532ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิน--หรือถูกกิน / Josep Maria Barres Manuel เนื้อเรื่อง ; อรพิน ยงวัฒนา ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งบาร์เรส มานูเอล, โจเซฟ มาเรีย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2559.
เลขเรียกQH541 บ6ก 2559,577 บ294ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์ดีสครีต = Discrete mathematics / อภิชาติ หีดนาคราม.
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ หีดนาคราม.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วิทยาเขตภูเก็ต) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559.
เลขเรียกQA76.9.M35 อ4ค 2559,511.1 อ161ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน 1 ทศวรรษทรัพยากรชีวภาพในป่าชายเลน (พ.ศ.2549-2558) / กรมทรัพยากรทาง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2559
เลขเรียกQH541.5.M27 ค181ห,577.698 ค181ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติการการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี / วรากร วิศพันธ์.
ชื่อผู้แต่งวรากร วิศพันธ์.
พิมพลักษณ์[สงขลา] : สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2559.
เลขเรียกTD451 ว4ค 2559,572.539 ว221ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวแปรเชิงซ้อน = Complex variables / ณัฐกร สุคันธมาลา
ชื่อผู้แต่งณัฐกร สุคันธมาลา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
เลขเรียกQA331.7 ณ321,515.9 ณ321จ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีตัวแทนของกรุ๊ปจำกัด / กิจติ รอดเทศ.
ชื่อผู้แต่งกิจติ รอดเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559.
เลขเรียกQA174.2 ก6ท 2559,512.2 ก636ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนก สัตว์โลกแสนสวย / ธงชัย เปาอินทร์.
ชื่อผู้แต่งธงชัย เปาอินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2559.
เลขเรียกQL673 ธ2น 2559,598 ธ117น 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิเวศวิทยาและการกระจายพันธุ์ของหม้อข้าวหม้อแกงลิงในประเทศไทย / สายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธู์พืช, 2559.
เลขเรียกSB432.7 น67 2559,583.75 น357
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพรรณไม้ที่ชนพื้นเมืองใช้ประโยชน์ คุณค่าจากมรดกอาเซียนแก่งกระจาน-กุยบุรี / ธรรมนูญ เต็มไชย, ทรงธรรม ...
ชื่อผู้แต่งธรรมนูญ เต็มไชย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี, 2559
เลขเรียกGN476.73 ธ-พ 2559,581.9593 ธ444พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลประยุกต์ = Applied molecular genetics / เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ.
ชื่อผู้แต่งเจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกQH442 จ74พ 2559,572.8 จ893พ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพืชสมุนไพรในป่าชุมชนบ้านทุ่งสูง จังหวัดกระบี่ / คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559.
เลขเรียกQK99.T5 พ72 2559,QV766 พ815 2559,581.634 พ815 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา