Found: 85  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 สูตรสมุนไพรเด็ด เคล็ดไม่ลับรักษาโรคได้ด้วยตัวเอง / โดย ชีวอโรคยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2559.
เลขเรียกRM666.H33 ห556,581.634 ช75ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBIOLOGY ชีววิทยาประชิด สรุปเนื้อหาชีววิทยาระดับ ม.ปลาย 4-6 / โดย นภัทร ปราบมีชัย.
ชื่อผู้แต่งนภัทร ปราบมีชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์ , 2559.
เลขเรียกQH307.2 น195ช 2559,570 น611บ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPURE PAT BIO - PAT 2 ชีววิทยา / นภัทร ปราบมีชัย.
ชื่อผู้แต่งนภัทร ปราบมีชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2559.
เลขเรียก574 น195พ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThailand insect guide [text] : คู่มือจำแนกชนิดแมลงและแแมงด้วยภาพถ่ายที่สมบูรณ์ที่สุด / เกรียงไกร ...
ชื่อผู้แต่งเกรียงไกร สุวรรณภักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2559
เลขเรียกQL467 ก767,595.7 ก767ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVEXAM คลังข้อสอบอัจฉริยะ : สรุปสูตรวิทย์-คณิต ม.4-5-6 / ทีมงาน VStudy.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีซีเคไลฟ์, 2559.
เลขเรียก500.76 ว814 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์เบื้องต้น / สำเนียง อภิสันติยาคม
ชื่อผู้แต่งสำเนียง อภิสันติยาคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกQD501 .ส68 2559,547.2 ส693ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ / กาญจนา กาญจนสุนทร
ชื่อผู้แต่งกาญจนา กาญจนสุนทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกTS156 ก425 2559,519.86 ก232ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำระบบคุณภาพ ISO 17025 & GLP สำหรับห้องปฏิบัติการเคมี / อภิชาติ อิ่มยิ้ม
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ อิ่มยิ้ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกQD51 อ252ก,QY23 อ4ก 2559,542.1 อ252ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมงหมึกกล้วยในอ่าวไทย / วราภรณ์ เดชบุญ.
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ เดชบุญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2559.
เลขเรียก594.50416 ว172 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมงหมึกกล้วยในอ่าวไทย / อรสา เพชรสลับศรี.
ชื่อผู้แต่งอรสา เพชรสลับศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2559.
เลขเรียก591.927 อ 178 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเซลลูโลสจากน้ำคั้นยอดปาล์มน้ำมันโค่นทิ้งเพื่อการปลูกใหม่โดยเชื้อ Acetobacter xylinum TISTR 08...
ชื่อผู้แต่งนันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์.
พิมพลักษณ์พัทลุง : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง, 2559.
เลขเรียก572.56682 น476ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดปริมาณรังสีเอกซ์ : จากการตรวจวินิจฉัยและแนวทางการใช้รังสีอย่างเหมาะสม / ศุภวิทู สุขเพ็ง.
ชื่อผู้แต่งศุภวิทู สุขเพ็ง.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559, [2016].
เลขเรียกWN250.5.X7 ศ7ก 2559,539.7222 ศ727ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ [text] เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา /
ชื่อผู้แต่งสุธีระ ประเสริฐสรรพ์
พิมพลักษณ์สงขลา : นำศิลป์โฆษณา, 2559.
เลขเรียกQ181 ส73 2559,507 ส786ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบโครงสร้างประชาคมและผลจับสัตว์น้ำระหว่างแหล่งปะการังเทียมและกลุ่มประการรังเทียมบริเวณจั...
ชื่อผู้แต่งอำนาจ ศิริเพชร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2559.
เลขเรียก591.927 อ 215 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา