Found: 22  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBasic Python coding เรียนง่ายเป็นเร็ว สุชาติ คุ้มมะณี.
ชื่อผู้แต่งสุชาติ คุ้มมะณี
พิมพลักษณ์นนทบุรี ไอดีซีฯ 2562
เลขเรียกQA76.73.พ93 ส726 2562,005.13 ส761บ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ หน่วยที่ 1-7 : เอกสารการสอนชุดวิชา 13313 = Information services and diss...
พิมพลักษณ์นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2562
เลขเรียก025.52 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่ผลงานทางวิชาการเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด) อนุวั...
ชื่อผู้แต่งอนุวัติ คุณแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562
เลขเรียกLB1028.25.T5 อ223 2562,001.4 อ154ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารในงานสารสนเทศ หน่วยที่ 1-7 : เอกสารการสอนชุดวิชา 13202 = Communication in information work...
พิมพลักษณ์นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2562
เลขเรียก021.7 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารในงานสารสนเทศ หน่วยที่ 8-15 : เอกสารการสอนชุดวิชา 13202 = Communication in information wor...
พิมพลักษณ์นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2562
เลขเรียก021.7 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนบทความออนไลน์สร้างรายได้หลักล้าน สุพิชฌาย์ ศรีประสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งสุพิชฌาย์ ศรีประสิทธิ์
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา อินเทรนด์ 2562
เลขเรียกHF5415.1265 ส831,070.57973 ส831ข 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C# ด้วย Visual studio 2017 ปิยะ นากสงค์.
ชื่อผู้แต่งปิยะ นากสงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ รีไวว่า 2562
เลขเรียกQA76.73.C153 ค695 2562,005.133 ป231ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเขียนโปรแกรมภาษา C++ สุพจน์ สง่ากอง และ ปิยะ นากสงค์.
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ สง่ากอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ รีไวว่า 2562
เลขเรียกQA76.73.C153 ส826 2562,005.133 ส826ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java อรพิน ประวัติบริสุทธิ์.
ชื่อผู้แต่งอรพิน ประวัติบริสุทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โปรวิชั่น 2562
เลขเรียกQA76.73.จ63 อ438 2562,005.133 อ336ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL MariaDB ฉบับสมบูรณ์ ชาญชัย ศุภอรรถกร, ผู้เขียน ; ปิยะ นากสงค์, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งปิยะ นากสงค์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ รีไวว่า 2562
เลขเรียก005.758 ช486จ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตกแต่งภาพกราฟิก Photoshop CS6+CC ฉบับสมบูรณ์ ปิยะ นากสงค์ และมณีนุช สมานหมู่.
ชื่อผู้แต่งปิยะ นากสงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ รีไวว่า 2562
เลขเรียก006.68 ป621ต 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถ้ามันใช่ สักวันเราจะวนกลับมาเจอกันอีก ตุ๊ดเถื่อน, เขียน ; พื้นที่ส่วนกลาง, ถ่ายภาพ.
ชื่อผู้แต่งตุ๊ดเถื่อน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สปริงบุ๊กส์ 2562
เลขเรียกPN6409.T5 พ793 2562,089.95911 พ793ถ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาเว็บไซต์สมัยใหม่ด้วย HTML5 JavaScript+CSS3 ฉบับสมบูรณ์ จีราวุธ วารินทร์.
ชื่อผู้แต่งจีราวุธ วารินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ รีไวว่า 2562
เลขเรียกQA76.76.H94 จ575 2562,006.78 จ575พ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมชุดคำสั่ง HTML5 CSS3 ฉบับ Quick reference ธีรกฤษณ์ วิจิตลิมาภรณ์, ผู้เขียน ; ธัญธัช นันท์ชนก, บรร...
ชื่อผู้แต่งธัญธัช นันท์ชนก, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ วิตตี้กรุ๊ป 2562
เลขเรียก006.74 ธ621ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้ข้อมูลเชิงลึกลูกค้าบนเว็บไซต์ด้วย Google analytics ศุภณัฐ สุขโข, เขียน ; ชนะ เทศทอง, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งศุภณัฐ สุขโข
พิมพลักษณ์นนทบุรี ไอดีซี 2562
เลขเรียกHF5415.1265 ศ7ร 2562,005.72 ศ692ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา