Found: 577  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์สารลดแรงตึงผิวแบบมีประจุสำหรับใช้เป็นตัวเร่งในปฏิกิริยาเคมีที่ใช้สารตั้งต้นหลายองค์ประก...
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
เลขเรียก541.39 อ823ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์ไคโตซานจากเปลือกกุ้งสำหรับกำจัดโลหะหนักในน้ำเสีย : = Synthesis of chitosan from shrim...
ชื่อผู้แต่งวันทนีย์ คำพิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2559.
เลขเรียก541.33 ว215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสั่นและคลื่น = Vibrations and waves / พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์.
ชื่อผู้แต่งพรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559.
เลขเรียก531.32 พ177ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจทรัพยากรหมึกหอมบริเวณอ่าวไทยตอนบน = Resources survey on bigfin reef squid in the upper gulf...
ชื่อผู้แต่งอัญญานี แย้มรุ่งเรือง.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ), 2559.
เลขเรียก594.5 อ532ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจปริมาณและความหลากชนิดของหิ่งห้อยในพื้นที่ทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน [จุลสา...
ชื่อผู้แต่งการันต์ ฐาปนาเวท.
พิมพลักษณ์จันทบุรี : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2559.
เลขเรียกQL ก6ก 2559,595.7644 ก532ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเว็บสนับสนุน วิชาการเ...
ชื่อผู้แต่งอนรรฆวี บุญสนอง.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก510.78 อ157ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมพฤติกรรมการทำานเป็นกลุ่มโดยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนห้...
ชื่อผู้แต่งนิติชาติ ตันตระกูล.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก500 น424ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากมันเทศ = The investigation of antioxidant capacity o...
ชื่อผู้แต่งมยุรา ด้วงพิทักษ์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2559.
เลขเรียก541.224 ม164ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและสร้างเครื่องตรวจวัดลายนิ้วมือด้วยเทคนิคทางแสง = Design and construction of a fingerprin...
ชื่อผู้แต่งเจริญชัย ภูมิลำใย
พิมพลักษณ์ลพบุรี : สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2559.
เลขเรียก535.353 จ731ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและสร้างโพลาริสโคปเพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางแสงของอัญมณี = Design and construction of polaris...
ชื่อผู้แต่งเอนก สงวนพงษ์
พิมพลักษณ์ลพบุรี : สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2559.
เลขเรียก535.324 อ893ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วน : สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ [text] เป้าหมายสูงสุดของสะเต็มศึกษา /
ชื่อผู้แต่งสุธีระ ประเสริฐสรรพ์
พิมพลักษณ์สงขลา : นำศิลป์โฆษณา, 2559.
เลขเรียกQ181 ส73 2559,507 ส786ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเจริญเติบโตและการรอดตายของปลิงทะเล (Holothuria scabra Jaeger, 1833 และ H. leucospilota Brandt, 18...
พิมพลักษณ์ประจวบคีรีขันธ์ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559.
เลขเรียก593.96 ก446
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเจริญเติบโตและการรอดตายของปลิงทะเล (Holothuria scabra jaeger, 1833 และ H. leucospilota brandt, 18...
ชื่อผู้แต่งศุภกานต์ ชัยโชติรานันท์
พิมพลักษณ์ประจวบคีรีขันธ์ : กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559
เลขเรียก593.96 ศ676ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเตรียม และการยืดอายุสารสกัดเข้มข้นจากดอกอัญชัน = Preparation and shelf life extension of Butterf...
ชื่อผู้แต่งกาญจนา จันทร์ถาวร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2559.
เลขเรียก543 ก223ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเตรียมฟิล์มบางไทเทเนียมคาร์ไบด์ด้วยวิธีดีซีแมกนีตรอนโคสปัตเตอริงสําหรับงานด้านเคลือบเพื่อความสวยง...
ชื่อผู้แต่งอรรถพล เชยศุภเกตุ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาฟิสกิส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
เลขเรียก530.4275 อ357ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา