Found: 577  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ 4 MAT เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญห...
ชื่อผู้แต่งณัฏฐานุช นันทจักร์.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก507.02 ณ197ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
32
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบ 7E ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง กรด-เบ...
ชื่อผู้แต่งโกศล สีสังข์.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก507 ก887ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
33
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำระบบคุณภาพ ISO 17025 & GLP สำหรับห้องปฏิบัติการเคมี / อภิชาติ อิ่มยิ้ม
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ อิ่มยิ้ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกQD51 อ252ก,QY23 อ4ก 2559,542.1 อ252ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
34
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำแนกชนิดแมงกะพรุนหลากสีที่พบบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดตราด โดยใช้ข้อมูลทางสัณฐานวิทยาและพันธุกรรม ...
ชื่อผู้แต่งทรรศิน ปณิธานะรักษ์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
เลขเรียก593.53 ท157ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
35
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำแนกพลอยการ์เนต : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / นันทรัตน์ บุนนาค.
ชื่อผู้แต่งนันทรัตน์ บุนนาค.
พิมพลักษณ์จันทบุรี : คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี, 2559.
เลขเรียก553.87 น422ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
36
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำแนกเชื้อราที่สามารถบำบัดสีย้อมผ้ามัดหมี่ด้วยวิธี ITS-PCR : รายงานทุนวิจัย = Identification of M...
ชื่อผู้แต่งปาริสัชชา แสงสุวรรณ.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2559.
เลขเรียก579.5 ป554ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
37
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูดซับโครเมียมในน้ำเสียโดยใช้ไคโตซานบนถ่านถัมมันต์ = Adsorption of chromium in wastewater using c...
ชื่อผู้แต่งขวัญฤทัย คำพรมมี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2559.
เลขเรียก541.33 ข171ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
38
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงปริมาณปลาทะเลที่นําขึ้นบกในจังหวัดชลบุรีด้วยแผนภูมิควบคุม CUSUM : รายงานวิจ...
ชื่อผู้แต่งกิดาการ สายธนู.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
เลขเรียก597.177 ก661ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
39
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบทางพฤกษเคมี และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากพะยอม = Phytochemical screening and antioxidant act...
ชื่อผู้แต่งเพชรรัตน์ บุตรดีวงษ์
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2559
เลขเรียก572.2 พ877ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
40
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามการสะสมของโลหะหนักในฟองน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ...
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สถาบันวิทยาศาตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
เลขเรียก593.4 ก452 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
41
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามการสะสมของโลหะหนักในฟองน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ...
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สถาบันวิทยาศาตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
เลขเรียก593.4 ก452 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
42
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการต้านออกซิเดชันของสารสกัดจากดอกเล็บมือนางในน้ำมันถั่วเหลือง : รายงานการวิจัย = Antioxidant activit...
ชื่อผู้แต่งปราณี มีศิริสุข
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2559
เลขเรียก541.393 ป445ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
43
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดจากพะยอม = Phytochemical screening and antibacterial...
ชื่อผู้แต่งสรัญญา บุญมา
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2559
เลขเรียก572.2 ส355ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
44
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมงหมึกกระดองจากเครื่องมืออวนลากพาณิชย์ในอ่าวไทย = Cuttlefish fisheries from commercial trawle...
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ), 2559.
เลขเรียก594.5 ก491
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
45
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมงหมึกกล้วยในอ่าวไทย / วราภรณ์ เดชบุญ.
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ เดชบุญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2559.
เลขเรียก594.50416 ว172 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา