Found: 577  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
556
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2559.
เลขเรียก507 ส125ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
557
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / บัญชา แสนทวี.
ชื่อผู้แต่งบัญชา แสนทวี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช , 2559.
เลขเรียก507 บ113ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
558
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / บัญชา แสนทวี.
ชื่อผู้แต่งบัญชา แสนทวี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช , 2559.
เลขเรียก507 บ113ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
559
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโล...
ชื่อผู้แต่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2559.
เลขเรียก507 ส125บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
560
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องแผนที่ย่อส่วนโลก [DVD].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, 2559.
เลขเรียก526 ผ926 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
561
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแพลงก์ตอนสัตว์ในเขตมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีไข่และวางไข่ เลี้ยงลูกและพื้นที่ใกล้เคียงทางฝ...
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต) สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559.
เลขเรียก592.1776 พ965
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
562
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแมลงสาบ เจ้าวายร้ายในบ้านเรือน = Cockroaches / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพท...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2559.
เลขเรียก595.728 ม177 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
563
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโคตรเซียนฟิสิกส์โควตา / ไพบูลย์ เลิศศรี.
ชื่อผู้แต่งไพบูลย์ เลิศศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
เลขเรียก530.076 พ979ค 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
564
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการความหลากหลายของเห็ดกินได้และเห็ดพิษในอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ : รายงานวิจัยฉบ...
ชื่อผู้แต่งกชกร ลาภมาก.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2559.
เลขเรียก579.6 ก121ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
565
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยการสะสมคาร์บอนของหญ้าทะเลที่มีผลต่อการลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ศึ...
ชื่อผู้แต่งปัทมา ศรีน้ำเงิน.
พิมพลักษณ์จันทบุรี : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี, 2559.
เลขเรียก578.7694 ป533ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
566
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้เทคนิค Fire assay แบบปราศจากตะกั่วสำหรับการวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของ...
ชื่อผู้แต่งขจีพร วงศ์ปรีดี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ], 2559.
เลขเรียกTN580.ท52 ข145 2559,543.17 ข145ค 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
567
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสารต้านอนุมูลอิสระและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพืช สมุนไพรและผักพื้นบ้านบางชนิดในตำบลนานกกก อำเภ...
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ นิคมทัศน์.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2559.
เลขเรียก541.224 จ372ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
568
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจชนิดของพืชพรรณในพื้นที่ปกปักพัธุกรรมพืช อพ.สธ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง / ณ...
ชื่อผู้แต่งณัฏฐาศักดิ์ ทิษฏิญาณิณ
พิมพลักษณ์ตรัง : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559.
เลขเรียก581.7 ณ1133ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
570
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรตีนและโปรตีนโอมิกส์ : เพื่อปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ = Protein and proteomics for medical sc...
ชื่อผู้แต่งศิริพร ปรุงวิทยา.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559.
เลขเรียก547.75 ศ463ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา