Found: 577  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรค่ายวิทยาศาสตร์ รอบรู้สู้ภัยน้ำท่วม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / ปิยะวรรณ แม...
ชื่อผู้แต่งปิยะวรรณ แม้นญาติ
พิมพลักษณ์ลพบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2559.
เลขเรียก530.072 ป622ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเจตคติต่อวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้รับการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนในห้องปฏิบั...
ชื่อผู้แต่งรวิสรา นิลสุ.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก571.46 ร173ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเจตคติต่อวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้รับการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนในห้องปฏิบั...
ชื่อผู้แต่งรวิสรา นิลสุ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม, 2559.
เลขเรียก507 ร173ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนโดยประยุกต์ใช้หลักการฟัซซี่ลอจิก : กรณีศึกษาเขื่อ...
ชื่อผู้แต่งสิทธิพร พรอุดมทรัพย์.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2559.
เลขเรียก519.54 ส344ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องของผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมั...
ชื่อผู้แต่งวิยะดา เกษมสานต์.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก507.02 ว3611ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องของผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมั...
ชื่อผู้แต่งวิยะดา เกษมสานต์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2559.
เลขเรียก507.02 ว3611ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพิสูจน์เอกลักษณ์พลอยแทนซาไนท์ที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยความร้อนโดยเคโมเมทริกซ์และเทคนิคสเปกโทรส...
พิมพลักษณ์จันทบุรี : คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี, 2559.
เลขเรียก553.8 ก494
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสโดยสารบริสุทธิ์จากน้ำมันหอมระเหยของใบเร่วหอม : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = An...
ชื่อผู้แต่งสมชาติ แม่นปืน.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
เลขเรียก572.2 ส235ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการยืดอายุการเก็บสาหร่ายพวงองุ่นพร้อมบริโภคโดยการเคลือบผิวด้วยสารเคลือบที่บริโภคได้ : รายงานวิจัยฉบ...
ชื่อผู้แต่งวิชมณี ยืนยงพุทธกาล.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555.
เลขเรียก579.8 ว536ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการยืดอายุการเก็บหอยหลอดด้วยเทคนิค Sous vide และการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งแห้ง : รายงานวิจัยฉบั...
ชื่อผู้แต่งวิชมณี ยืนยงพุทธกาล.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
เลขเรียก594.4 ว536ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลดการดูดซับน้ำมันในกล้วยทอดกรอบ = Reduction of oil adsorption in banana chips/ ณัฐพล ดีไพล และนฤภ...
ชื่อผู้แต่งณัฐพล ดีไพล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2559.
เลขเรียก541.33 ณ213ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
87
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดความหนาของฟิล์มบางโลหะจากการสปัตเตอร์ด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจายพลังงาน : รายงาน...
ชื่อผู้แต่งนิรันดร์ วิทิตอนันต์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
เลขเรียก530.417 น648ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
88
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดปริมาณรังสีเอกซ์ : จากการตรวจวินิจฉัยและแนวทางการใช้รังสีอย่างเหมาะสม / ศุภวิทู สุขเพ็ง.
ชื่อผู้แต่งศุภวิทู สุขเพ็ง.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559, [2016].
เลขเรียกWN250.5.X7 ศ7ก 2559,539.7222 ศ727ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
89
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางนัยทั่วไปของปัญหาอสมการแปรผันไม่คอนเวกซ์แยกและปัญหาจุดตรึง = Generalized split nonconvex varia...
ชื่อผู้แต่งอิสระ อินจันทร์.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2559.
เลขเรียก512.97 อ387ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
90
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนการทดลองสำหรับการวิจัย/ ยุทธ ไกยวรรณ์.
ชื่อผู้แต่งยุทธ ไกยวรรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกQA278 .ย73 2556,519.57 ย351ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา