Found: 577  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธวัญบุรีวิทยาคม / วิทยานิพนธ...
ชื่อผู้แต่งภูวเดช วรโภชน์.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก501.7 ภ417ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธวัญบุรีวิทยาคม = A study ma...
ชื่อผู้แต่งภูวเดช วรโภชน์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2559.
เลขเรียก510 ภ417ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ปัญหาที่ไม่คุ้...
ชื่อผู้แต่งอชเทพ ผดุงกิจ.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก510 อ254ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สถานการณ์ในชีวิตจริ...
ชื่อผู้แต่งศตวรรษ จิตรกลาง.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2559.
เลขเรียก510 ศ147ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เกมคณิตศาสตร์ / ว...
ชื่อผู้แต่งธีรพงษ์ ภูหงษ์แก้ว.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก510 ธ374ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเข้มของแสงสว่างและระดับความร้อนภายในอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอกันทรวิชัย จังห...
ชื่อผู้แต่งคำแพง สังวาลคำ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2559.
เลขเรียก536 ค217ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเข้าใจทางคณิตศาสตร์โดยใช้การเขียนและการพูดในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการ...
ชื่อผู้แต่งชญาภา สืบสำราญ.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก512.92 ช132ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจเหมืองทรายในประเทศกัมพูชา = A study of investment possibility ...
ชื่อผู้แต่งกมลพร สมานสินธุ์.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก553.622 ก136ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณภาพน้ำในลำห้วยคะคางและร่องขามแป ช่วงที่ไหลผ่านชุมชนตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ...
ชื่อผู้แต่งกิตติพงษ์ เหล่าโสภา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2559.
เลขเรียก553.7 ก344ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษานิเวศวิทยาและการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในลุ่มน้ำห้วยคะคาง จังหวัดมหาสารคาม...
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2559.
เลขเรียก577.5 ก278 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประเภทของปัญหาและระดับพัฒนาการทางสติปัญญาที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของ...
ชื่อผู้แต่งจักรพงศ์ จำปายงค์.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียก510.7 จ111ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปรากฎการณ์เรดชิฟของดาวพอลลักซ์และดาวโพรซิออน = A study Redshift of Pollinux and Procyon / ...
ชื่อผู้แต่งอาจณรงค์ โพธิ์สันเทียะ
พิมพลักษณ์ลพบุรี : สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2559.
เลขเรียก523.8 อ596ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ในบรรยากาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม = Study on Particulate ...
ชื่อผู้แต่งวิจิตรา ชาติทอง.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2559.
เลขเรียก551.511 ว323ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปริมาณสารพฤกษเคมีที่สำคัญต่อสุขภาพจากเส้นใยของเห็ดที่เพาะเชิงการค้าและการนำเส้นใยเห็ดผงไปใช้...
ชื่อผู้แต่งวิชมณี ยืนยงพุทธกาล.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.
เลขเรียก572.2 ว536ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปริมาณโลหะหนักในน้ำและตะกอนดินท้องน้ำลำห้วยคะคาง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม = Study on Quat...
ชื่อผู้แต่งพัชรินทร์ จิตจักร.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2559.
เลขเรียก546.3 พ112ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา