Found: 212  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมเล่มบทคัดย่อ การประชุมวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 8 วันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ หอประชุมพญางเมือง มห...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยพะเยา กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
พิมพลักษณ์พะเยา : มหาวิทยาลัย, 2562
เลขเรียก001.42 ม19ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรอยต่อและจุดตัด อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 60 ปี : รวมบทความเนื่องในวาระอายุครบ 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กัลยาณมิตรและลูกศิษย์ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, 2562.
เลขเรียก089.95911 ร19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบการจัดเก็บคลังพืชสมุนไพรบนแผนที่ออนไลน์ในพื้นที่สวนสมุนไพร 90 พรรษาพระบารมีปกเกล้า ประชารัฐร่วมใ...
ชื่อผู้แต่งชนะชัย อวนวัง.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียก025.04 ช1511ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบบริหารจัดการการสอบวิชาโครงงานด้านการศึกษาเอกเทศสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศา...
ชื่อผู้แต่งทัศนีย์ ทรัพย์ประมวล.
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์, 2562.
เลขเรียก004.21 ท364ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบบริหารจัดการหอพักต้นแบบหอพักธรรมธร = Thamathon Mansion Prototype Management System/ ธรรมรัฐ มน...
ชื่อผู้แต่งธรรมรัฐ มนูธรรมธร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2562.
เลขเรียก005.754 ธ17ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
141
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา = Information system for graduate thesi...
ชื่อผู้แต่งจักรกริช คำสม.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก011.75 จ111ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
142
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบสืบค้นเชิงความหมายข้อมูลสมุนไพรและตำแหน่งจีพีเอสในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ด้วยฐานความรู้ออนโท...
ชื่อผู้แต่งวิไลลักษณ์ กาประสิทธิ์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียก025.04 ว397ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
143
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบส่งข้อความอัตโนมัติผ่านเครือข่ายโซเชียลมีเดีย (Line OA)/ ฐิติวัสส์ หนูปาน.
ชื่อผู้แต่งฐิติวัสส์ หนูปาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2562.
เลขเรียก004.693 ฐ234ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
145
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัยด้านระบบสารสนเทศ = Research methodology in information systems / นิตยา วงศ์ภินันท์วั...
ชื่อผู้แต่งนิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562
เลขเรียกH62 .น635 2562,001.4 น577ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
146
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัยด้านระบบสารสนเทศ = Research Methodology in Information systems / นิตยา วงศ์ภินันท์วั...
ชื่อผู้แต่งนิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562.
เลขเรียก001.42 น578ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
147
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี ... = Annual report ... Ministry of digital economy and society / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2562-.
เลขเรียก050 ก218ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
148
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2562 = Annual report 2019 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2562.
เลขเรียก004.6 ก218ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
149
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2562 สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร = National library of thailand annual report 2019 ...
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร สำนักหอสมุดแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2562.
เลขเรียก027.5 ก169ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
150
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี... กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม = aAnnual report ... Ministry of Digital Econo...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2562-.
เลขเรียก004.1 ก174
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา