Found: 208  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
166
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างเงินล้านด้วยงานเวกเตอร์ / รัชพล ยรรยงค์เดชา (ขุนพล).
ชื่อผู้แต่งรัชพล ยรรยงค์เดชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
เลขเรียก006.6 ร345ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
167
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress +Themes& Plugins for beginners / จีราวุธ วารินทร์
ชื่อผู้แต่งจีราวุธ วารินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2562
เลขเรียกTK5105.8885.W66 จ646ส 2562,005.72 จ575ส 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
168
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย Bootstrap ร่วมกับ CSS และ JavaScript บัญชา ปะสีละเตสัง.
ชื่อผู้แต่งบัญชา ปะสีละเตสัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น 2562
เลขเรียกTK5105.888 บ253 2562,006.78 บ253ส 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
169
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างแอพบน iPhone ด้วย Xcode และ Swift จีราวุธ วารินทร์.
ชื่อผู้แต่งจีราวุธ วารินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ รีไวว่า 2562
เลขเรียกQA76.8.อ94 จ646 2562,005.432 จ575ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
170
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสอนใช้ Excel ให้เป็นเซียน ฉบับปรับปรุง / ผู้แต่ง, นันทนี แขวงโสภา
ชื่อผู้แต่งนันทนี แขวงโสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2562
เลขเรียกHF5548.4.M523 น418ส 2562,005.369 น418ส 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
171
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมใหม่ ศึกษาศาสตร์ใหม่ การบริหารการศึกษาใหม่ : โครงการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร / โดย ประเภทวิช...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2562.
เลขเรียก016.32 ส532 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
172
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องสายตรงศาสนา / สุรีย์ เกาศล บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวัฒนธรรม กรมศาสนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2562
เลขเรียก070.175 ก218ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
173
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย คณาจารย์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสั...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, [2562].
เลขเรียก020 ส226 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
174
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับที่อัจฉริยะตอบไม่ได้ 2 = The mysteries that never explained / ธีระวุฒิ ปัญญา
ชื่อผู้แต่งธีระวุฒิ ปัญญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รุ่งแสงการพิมพ์, 2562
เลขเรียก089.95911 ธ674ส 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
176
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสูจิบัตรการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2562.
เลขเรียก001.4 ส412 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
177
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 = Book award 2019 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2562.
เลขเรียก011.73 ห1531 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
178
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2562.
เลขเรียก028 ห114
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
179
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหว่านเมล็ดพันธุ์ในสวน / สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สันติศิริการพิมพ์, 2562.
เลขเรียกDS562 ห367 2562,089.95911 ห367
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
180
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา / นิโลบล วิมลสิทธิชัย.
ชื่อผู้แต่งนิโลบล วิมลสิทธิชัย.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2562.
เลขเรียก027.7 น387ห 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา