Found: 202  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
196
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย / เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง, เขียน.
ชื่อผู้แต่งเทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง.
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์ไพบูลย์พิพัฒน์, 2562.
เลขเรียก025.524 ท668ห 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
197
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย / เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง, เขียน.
ชื่อผู้แต่งเทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง.
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์ไพบูลย์พิพัฒน์, 2562.
เลขเรียกZA3060 ท668ห 2562,020 ท594ห 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
198
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแหล่งสารสนเทศทางศิลปะ = Art Information Sources / ระเบียบ สุภวิรี.
ชื่อผู้แต่งระเบียบ สุภวิรี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2562.
เลขเรียก028.7 ร235ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
199
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแอปพลิเคชันแจ้งเตือนระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ในอากาศ = Application for detect of CO c...
ชื่อผู้แต่งวุฒิกร อนันตสิริชัย.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียก005.3 ว433อ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
200
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างข้อมูล = Data structure / กนกมน รุจิรกุล
ชื่อผู้แต่งกนกมน รุจิรกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562
เลขเรียกQA 76.9 .D35 ก15 2562,005.73 ก124ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
201
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมเพิ่มความสามารถด้านการบริหารจัดการของสมองด้วยทฤษฎีการจำแนกวัตถุประสงค์ทางการศึกษาของมาร์ซาโนใ...
ชื่อผู้แต่งวรญา สร้อยทอง.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก005.1 ว194ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา