Found: 212  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
196
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจียรไนเพชร : รวมรายงานผลการวิจัย / กองบรรณาธิการ, วินัย พงศ์ศรีเพียร ... [และคณะ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ผ่านระบบ Multi-Mentorion System สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2562.
เลขเรียก001.4 จ795 2562 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
197
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจึยระไนเพชร : รวมรายงานผลการวิจัยเบื้องต้น / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเพทฯ: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 2562.
เลขเรียก001.44 ส691จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
198
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเดี๋ยวมันก็ผ่านไป เหมือนทุกวันที่ผ่านมา / คิดมาก.
ชื่อผู้แต่งคิดมาก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2562.
เลขเรียกPN6095 ค439(2) 2562,089.95911 ค439ด 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
200
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนรู้ระบบฝังดัวด้วย RASPBERRY PI / ทวีชัย อวยพรกชกร.
ชื่อผู้แต่งทวีชัย อวยพรกชกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
เลขเรียกTK7895.ฝ6 ท562 2562,004.2 ท193ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
201
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องให้ง่ายด้วย Infographic / อิศเรศ ภาชนะกาญจน์, เขียน.
ชื่อผู้แต่งอิศเรศ ภาชนะกาญจน์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2562.
เลขเรียกP93.5 .อ654 2562,006.68 อ757ล 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
202
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเหมืองข้อมูล= Introduction to data mining / จามมรกุล เหล่าเกียติกุล.
ชื่อผู้แต่งจามรกุล เหล่าเกียติกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2558.
เลขเรียก006.3 จ267ห 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
203
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนเชิงวารสารศาสตร์ (รหัสวิชา 16440) = Journalistic Writing / สาขาวิชานิเท...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562.
เลขเรียก072.4 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
204
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน วิชา หลักการสื่อข่าวและการเขียนข่าว / ศุภณิช จันทร์สอง.
ชื่อผู้แต่งศุภณิช จันทร์สอง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2562.
เลขเรียก070.43 ศ46อ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
205
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบจำลองการนำเสนอสาระพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภควันตภาพ กรณีศึกษา : พิพิธภัณฑ์วัดพระหลวงจังหวัดแพร่ สำหรับน...
ชื่อผู้แต่งคมกริช แม่นยำ.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก069.09593 ค144บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
206
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย / เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง, เขียน.
ชื่อผู้แต่งเทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง.
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์ไพบูลย์พิพัฒน์, 2562.
เลขเรียก025.524 ท668ห 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
207
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย / เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง, เขียน.
ชื่อผู้แต่งเทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง.
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์ไพบูลย์พิพัฒน์, 2562.
เลขเรียกZA3060 ท668ห 2562,020 ท594ห 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
208
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแหล่งสารสนเทศทางศิลปะ = Art Information Sources / ระเบียบ สุภวิรี.
ชื่อผู้แต่งระเบียบ สุภวิรี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2562.
เลขเรียก028.7 ร235ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
209
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแอปพลิเคชันแจ้งเตือนระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ในอากาศ = Application for detect of CO c...
ชื่อผู้แต่งวุฒิกร อนันตสิริชัย.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียก005.3 ว433อ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
210
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้างข้อมูล = Data structure / กนกมน รุจิรกุล
ชื่อผู้แต่งกนกมน รุจิรกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562
เลขเรียกQA 76.9 .D35 ก15 2562,005.73 ก124ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา