Found: 202  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPimtha x Mayy R โลกสดใสเวลาที่เรามีใครสักคน / พิมฐา, เมอา, เรื่อง.
ชื่อผู้แต่งพิมฐา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Steps, 2562.
เลขเรียก089.95911 พ713พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSketchUp 2019 / เอกชัย นันทพลชัย
ชื่อผู้แต่งเอกชัย นันทพลชัย
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บริษัทไอดีซี พรีเมียร์, 2562.
เลขเรียกNA2728 อ873,006.68 อ251ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
..more
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSuper Easy Excel / นิติธร (ธัชชัย) จำลอง ; ธัชชัย จำลอง, ผู้แต่งร่วม.
ชื่อผู้แต่งนิติธร (ธัชชัย) จำลอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
เลขเรียกHF5548.4.M523 น584 2562,005.54 น584ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSwift 4 พื้นฐานสำหรับพัฒนาแอพบน iOS / จีราวุธ วารินทร์, เขียน.
ชื่อผู้แต่งจีราวุธ วารินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2562.
เลขเรียกQA 76.8 .S95 จ37 2562,005.369 จ575ส 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎข้อนึงของความสัมพันธ์ / คิดมาก, เขียน ; Pahn, ถ่ายภาพ.
ชื่อผู้แต่งคิดมาก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2562.
เลขเรียกBF575.S39 ค439 2562,089.95911 ค316ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีตัวอย่างการเขียนโครงร่างพิชิตทุน KM ด้านความมั่นคง / อนงค์ ภิบาล.
ชื่อผู้แต่งอนงค์ ภิบาล
พิมพลักษณ์สงขลา : โรงพิมพ์สมศักดิ์การพิมพ์, 2562.
เลขเรียก001.43 อ154ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูลท่องเที่ยวด้วยอัลกอริทึมนาอีฟเบย์โดยใช้ค่าขอบเขตและเทคนิคการทำเหมืองข้อค...
ชื่อผู้แต่งนฤพนธ์ พนาวงศ์.
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์, 2562.
เลขเรียก004.2 น275ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างแนวคิดการผลิตสารคดีข่าวท้องถิ่นในการเผยเเพร่ทางสื่อสังคม = A Learni...
ชื่อผู้แต่งวิมลมาศ ปฐมวณิชกุล.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียก070.44 ว367ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ หน่วยที่ 1-7 : เอกสารการสอนชุดวิชา 13313 = Information services and diss...
พิมพลักษณ์นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2562
เลขเรียก025.52 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารข้อมูลเชิงพื้นที่ทางการเกษตรบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต = Location base service for agriculture...
ชื่อผู้แต่งอรรควุธ แก้วสีขาว.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561.
เลขเรียก005.74 อ177ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบีบอัดข้อมูลผลต่างบนเซนเซอร์โนด : กรณีศึกษาข้อมูลภาพและอุณหภูมิ = Delta-data compression algorit...
ชื่อผู้แต่งจิรทีปต์ เจียรพัฒนากิจ.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก005.746 จ493ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบูรณาการการออกแบบสื่อวัฒนธรรมทางทัศน์ประกอบพิพิธภัณฑสถานพื้นบ้านภาคใต้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้บนฐ...
ชื่อผู้แต่งพรพิมล ศักดา.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก069.09593 พ249ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมาณค่าความเที่ยงของสัมประสิทธิ์แอลฟาแบ่งชั้นแบบใหม่สำหรับมาตรวัดความผาสุกทางจิตแบบพหุมิติ = Es...
ชื่อผู้แต่งอาภากร เปรี้ยวนิ่ม.
พิมพลักษณ์2562.
เลขเรียก001.4 อ634ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี = Application of spread sheet program for accounting / นัน...
ชื่อผู้แต่งนันรณา จำลอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562
เลขเรียก005.54 น431ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา